รายชื่อผู้ฝึกสอน

No. English Name ชื่อภาษาไทย ตำแหน่ง ที่ฝึกอบรม วันหมดอายุ
1 Miss Nerissa Siriwan นางสาว นริษา ศิริวรรณ ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Kiroro, Japan #4 14 Mar 2022
2 Miss Tatcha Ayana นางสาว ฑัชฌา อายานะ ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Kiroro, Japan #4 14 Mar 2022
3 Mr. Toranat Aphipakkarranai นาย ธรณัส อภิภัครนัย ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Snowboard Kiroro, Japan #4 14 Mar 2022
4 Mr. Ekapop Sittipagapol นาย เอกภพ สิทธิผกาผล ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Snowboard Kiroro, Japan #4 14 Mar 2022
5 Mr. Poom Khorchitmate นาย ภูมิ ขอจิตต์เมตต์ ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Snowboard Kiroro, Japan #4 14 Mar 2022
6 Mr. Suttiluk Chitpedakorn นางสาว สุทธิลักษณ์ จิตปรีดากร ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Snowboard Kiroro, Japan #4 14 Mar 2022
7 Mr. Narawin Anguramahasuk นาย นราวิน อังกูรมหาสุข ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Snowboard Kiroro, Japan #4 14 Mar 2022
8 Mr. Narongchai Siriraporn นาย ณรงค์ชัย ศิริระพร ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Snowboard Kiroro, Japan #4 14 Mar 2022
9 Mr. Wiwat Siriraporn นาย วิวัฒน์ ศิริระพร ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Snowboard Kiroro, Japan #4 14 Mar 2022
10 Mr. Akkhrawin Na Lampang นาย อัครวินท์ ณ ลำปาง ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Snowboard Kiroro, Japan #4 14 Mar 2022
11 Mr. Supachai Kiatsakunthong นาย สุภชัย เกียรติสกุลทอง ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Mt.Buller, Australia #7 01 Sep 2022
12 Mr. Tanawat Jedjumlong นาย ธนวัฒน์ เจตน์จำลอง ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Kiroro, Japan #4 14 Mar 2022
13 Mr. Harin Tantongsirisak นาย หะริน ตั้งทรงศิริศักดิ์ ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Kiroro, Japan #4 14 Mar 2022
14 Mr. Siwarat Kongthon นาย ศิวะรัช คงทน ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Kiroro, Japan #4 14 Mar 2022
15 Mr. Theerapong Khankasikum นาย ธีรพงษ์ ขันกสิกรรม ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Kiroro, Japan #4 14 Mar 2022
16 Mr. Danai Treeratwattana นาย ดนัย ตรีรัตน์วัฒนา ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Kiroro, Japan #4 14 Mar 2022
17 Mr. Teerawut Intaramongkol นาย ธีระวุฒิ อินทรมงคล ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Kiroro, Japan #4 14 Mar 2022
18 Miss Titirat Tansathit น.ส. ธิติรัตน์ ตัณสถิตย์ ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Kiroro, Japan #4 14 Mar 2022
19 Mr. Kitkajohn Yantapanit นาย กิตขจร ยันตร์พาณิชย์ ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Kiroro, Japan #4 14 Mar 2022
20 Miss Atcha Lamlertpanya น.ส. อัชฌา ล้ำเลิศปัญญา ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Kiroro, Japan #4 14 Mar 2022
21 Mr. Chaiyapong Kreangkraikrissada นาย ชัยพงศ์ เกรียงไกรกฤษฏา ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Snowboard Kiroro, Japan #2 01 Mar 2021
22 Mr. Rittchai Chatchawachot นาย ฤทธิชัย ฉัตรชะวะโชติ ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Snowboard Kiroro, Japan #2 01 Mar 2021
23 Miss Ratchanee Bhakdibanijabongse น.ส. รัชนี ภักดีพาณิชพงศ์ ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Snowboard Mt.Buller, Australia #3 30 Aug 2021
24 Mr. Sattawat Tosomran นาย ศตวรรษ โตสำราญ ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Snowboard Mt.Buller, Australia #3 30 Aug 2021
25 Mr. Chavarong Limsukon นาย ชวรงค์ ลิ้มสุคนธ์ ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Snowboard Mt.Buller, Australia #3 30 Aug 2021
26 Mrs Nongnipa Suthisamphat นาง นงนิภา สุทธิสัมพัทน์ ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Kiroro, Japan #2 01 Mar 2021
27 Mr. Kittiphat Suthisamphat นาย กิตติภัต สุทธิสัมพัทน์ ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Kiroro, Japan #2 01 Mar 2021
28 Mr. Nophadol Prayadrat นาย นพดล ประหยัดรัตน์ ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Snowboard Fallscreek, Australia #1 15 Aug 2020
29 Mr. Kritchanarnut Pacharanamsathians นาย กฤตชณาณัฐท์ พชรนามเสถียร ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Snowboard Fallscreek, Australia #1 15 Aug 2020
30 Ms. Thippawan Poorayub น.ส. ทิพวรรณ ภู่ระยับ ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Snowboard Kiroro, Japan #4 14 Mar 2022
31 Mr. Teeranont Lamlertpanya นาย ธีรนนท์ ล้ำเลิศปัญญา ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Mt.Buller, Australia #3 30 Aug 2021
32 Mr. Phuwadol Samphaongoen นาย ภูวดล สำเภาเงิน ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Kiroro, Japan #2 01 Mar 2021
33 Mr. Pete Karoonkornsakul นาย พิชญ์ การุณกรสกุล ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Kiroro, Japan #2 01 Mar 2021
34 Mr. Saroj Suvanasuthi นาย สาโรช สุวรรณสุทธิ ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Kiroro, Japan #2 01 Mar 2021
35 Miss Sorrathon Pirunrat น.ส. สรธร พิรุณรัตน์ ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Mt.Buller, Australia #7 01 Sep 2022
36 Mr. Phakhin Lekuthai นาย ภคิน เล็กอุทัย ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Mt.Buller, Australia #7 01 Sep 2022
37 Mr. Saipun Kaewjuntuk นาย สายพันธุ์ แก้วจันทึก ผู้ฝึกสอน ระดับ 2 Ski Alpine Mt.Buller, Australia #3 30 Aug 2021
38 Mr. Jitisak Nitiphisanon นาย จิติศักดิ์ นิติพิสานนท์ ผู้ฝึกสอน ระดับ 2 Ski Alpine Mt.Buller, Australia #3 30 Aug 2021
39 Mr. Jitisak Nitiphisanon นาย จิติศักดิ์ นิติพิสานนท์ ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Snowboard Mt.Buller, Australia #3 30 Aug 2021
40 Mr. Chaiyos Chirametakorn นาย ไชยยศ จิรเมธากร ผู้ฝึกสอน ระดับ 2 Ski Alpine Mt.Buller, Australia #3 30 Aug 2021
41 Mr. Chaiyos Chirametakorn นาย ไชยยศ จิรเมธากร ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Kiroro, Japan #2 01 Mar 2021
42 Mr Sueb Tarasiri นาย สืบ ธาราสิริ ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Kiroro, Japan #2 01 Mar 2021
43 Mr. Thummasak Vibulsunti นาย ธรรมศักดิ์ วิบูลสันติ ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Snowboard Kiroro, Japan #2 01 Mar 2021
44 Mr. Boonchan Chanloung นาย บุญจันทร์ จันเหลือง ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Gressoney, Italy #5 13 Jan 2021
45 Mr. Ting Angkasith นาย ติง อังคสิทธิ์ ผู้ฝึกสอน ระดับ 2 Ski Alpine Shiga Kogen, Japan #6 26 Jan 2022
46 Mr. Ting Angkasith นาย ติง อังคสิทธิ์ ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Kiroro, Japan #2 01 Mar 2021
47 Mr. Nattaphon Othanawathakij นาย ณัฐพนธ์ โอทนาวาทกิจ ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Snowboard Fallscreek, Australia #1 15 Aug 2020
48 Ms. Nuengruthai Chusaksakulwiboon น.ส. หนึ่งฤทัย ชูศักดิ์สกุลวิบูล ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Fallscreek, Australia #1 15 Aug 2020
49 Miss Atcha Lamlertpanya น.ส. อัชฌา ล้ำเลิศปัญญา ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Snowboard Fallscreek, Australia #1 15 Aug 2020
50 Mr. Ayutthaya Aneklit นาย อยุธยา เอนกฤทธิ์ ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Snowboard Kiroro, Japan #2 01 Mar 2021
51 Mr. Jitisak Nitiphisanon นาย จิติศักดิ์ นิติพิสานนท์ ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Fallscreek, Australia #1 15 Aug 2020
52 Miss Supiya Ngamhui น.ส. สุปิยา งามฮุย ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Fallscreek, Australia #1 15 Aug 2020
53 Mr. Saipun Kaewjuntuk นาย สายพันธุ์ แก้วจันทึก ผู้ฝึกสอน ระดับ 1 Ski Alpine Fallscreek, Australia #1 15 Aug 2020