Public Profile

ชือ ภาษาไทยน.ส. หนึ่งฤทัย ชูศักดิ์สกุลวิบูล
ชื่อ ภาษาอังกฤษ Ms. Nuengruthai Chusaksakulwiboon
ชื่อเล่นเบียร์ ( SK0004 )
จังหวัดที่สังกัดกรุงเทพฯ (ภาค 1)
ส่วนสูง/น้ำหนัก0 cm/0 kg
Profile QR Code
รายการกิจกรรมการแข่งขัน
รายการกิจกรรมการฝึกอบรม
รายการ วันที่ฝึกอบรม สถานที่ที่ฝึกอบรม รายการฝึกอบรม สถานะรายการฝึกอบรม
โครงการพัฒนาครูผู้สอนสกีและสโนว์บอร์ดระดับที่ 1 ครั้งที่ 1/2560 2017-08-14 Fallscreek, Australia #1 Ski Alpine - Instructor Level 1 เสร็จสิ้น
โครงการพัฒนาครูผู้สอนสกีระดับที่ 2 ครั้งที่ 8/2563 2020-01-14 Furano, Japan #8 Ski Alpine - Instructor Level 2 ลงทะเบียนสำเร็จ
รายการกิจกรรมที่ร่วมเป็นอาสาสมัคร