SSAT Passport
สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย Ski and Snowboard Association of Thailand


รายชื่อนักกีฬา

No. English Name ชื่อภาษาไทย Gender ชื่อเล่น จังหวัด ภาค
1 Master Aunnipit Kositvanich ด.ช. อัณณ์นิพิฐ โฆษิตวานิช M มิลเลี่ยน กรุงเทพฯ ภาค 1
2 Mr. Thawachchai Thipyotha นาย ธวัชชัย ทิพย์โยธา M ซัน กรุงเทพฯ ภาค 1
3 Master Narathip Raiyanarod ด.ช. นราธิป ไรยนารถ M ทรัพย์ กรุงเทพฯ ภาค 1
4 Master Puwadon Eiamsaard ด.ช. ภูวดล เอี่ยมสอาด M แฟร้ง กรุงเทพฯ ภาค 1
5 Master Attavit Intaprasert ด.ช. อรรถวิทย์ อินทรประเสริฐ M ใบพุฒ กรุงเทพฯ ภาค 1
6 Master Papangkorn Lertritbancha ด.ช. ปภังกร เลิศฤทธิ์บัญชา M ซุ้ง จันทบุรี ภาค 1
7 Master Phatcharaphon Khamthaeng ด.ช. พัชรพล คำแท่ง M ฟิล์ม ชัยภูมิ ภาค 3
8 Miss Naramon Chongthong ด.ญ. นรมน จงทอง F ชุมพร ภาค 4
9 Master Thanutham Chongthong ด.ช. ทนุธรรม จงทอง M ชุมพร ภาค 4
10 Master Thiraphat Sata ด.ช. ธีรภัทร สะตะ M ชุมพร ภาค 4
11 Miss Sunisa Techathiradet ด.ญ. สุนิสา เตชธีรเดช F ชุมพร ภาค 4
12 Miss Artitaya Thaenain ด.ญ. อาทิตยา แท่นอินทร์ F ชุมพร ภาค 4
13 Master Panuwat Ramphan ด.ช. ภาณุวัฒน์ รำพรรณ์ M ชุมพร ภาค 4
14 Miss Wanwisa Buaphae ด.ญ. วรรณวิศา บัวแพ F ชุมพร ภาค 4
15 Master Jetsada Niamsuwan ด.ช. เจษฎา เนียมสุวรรณ M ชุมพร ภาค 4
16 Miss Wanwisa Taenain ด.ญ. วันวิสา แท่นอินทร์ F ชุมพร ภาค 4
17 Miss Wimonsiri Lophit ด.ญ. วิมลศิริ โลพิส F ชุมพร ภาค 4
18 Master Chatipil Thaenain ด.ช. ชาติพลี แท่นอินทร์ M ชุมพร ภาค 4
19 Miss Athita Rungruang ด.ญ. อฐิตา รุ่งเรือง F ชุมพร ภาค 4
20 Master Yodsakorn Ditsalap ด.ช. ยศกร ดิษสลับ M ชุมพร ภาค 4
21 Master Danudet Chiwarasiri ด.ช. ดนุเดช จิวะระศิริ M ชุมพร ภาค 4
22 Master Phiraphat Aengchuan ด.ญ. ภีรพัฒน์ เอ็งฉ้วน M ชุมพร ภาค 4
23 Miss Oiluma Phengkukoon ด.ญ. ออยอุมา เพ็งกุกูล F นครนายก ภาค 1
24 Miss Usana Kanphoommarl น.ส. อุษณา กรรพุมมาลย์ F มิ้ง นครราชสีมา ภาค 3
25 Miss Aksorn Sukkharak ด.ญ. อักษร สุขรักษ์ F โบมัส นครราชสีมา ภาค 3
26 Miss Phattaraphorn Onsonngai น.ส. ภัทรภร อ่อนสอนง่าย F ออย นครสวรรค์ ภาค 5
27 Miss Thanavadee Ampaipan ด.ญ. ธนวดี อำไพพันธุ์ F เฟริน นครสวรรค์ ภาค 5
28 Miss Natthakamon Sukthep ด.ญ. ณัฐกมล สุขเทพ F เค้ก นครสวรรค์ ภาค 5
29 Master Techin Kesawapitak ด.ช. เตชินท์ เกศวพิทักษ์ M ซัน นนทบุรี ภาค 1
30 Master Thanet Saengnakhon ด.ช. ธเนศ แสงนคร M อาร์ท นนทบุรี ภาค 1
31 Mr. Supachai Bovorntanasakun นาย ศุภชัย บวรธนสกุล M ลูกน้ำ นนทบุรี ภาค 1
32 Mr. Phakhaphon Khlainiam นาย ภคพล คล้ายเนียม M พอ นนทบุรี ภาค 1
33 Mr. Chitsanupong Nutpairot ด.ช. ชิษนุพงศ์ นุชไพโรจน์ M บลู นนทบุรี ภาค 1
34 Mr. Sattawat Chatram นาย ศตวรรษ ฉัตรรัมย์ M บุรีรัมย์ ภาค 3
35 Miss Sorrathon Pirunrat น.ส. สรธร พิรุณรัตน์ F ปทุมธานี ภาค 1
36 Miss Nunnaput Vijit ด.ญ. นันนภัส วิจิตร F เนย ปทุมธานี ภาค 1
37 Master Thanaphon Bunchuai ด.ช. ธนพล บุญช่วย M ประจวบคีรีขันธ์ ภาค 2
38 Mr. Pattara Phetrsrichai นาย ภัทร เพ็ชรศรีชัย M นัท ปัตตานี ภาค 4
39 Mr. Chanayud Sukkes นาย ชนายุทธ สุขเกษ M ภูมิ พิจิตร ภาค 5
40 Miss Nichakan Chinupun ด.ช. ณิชกานต์ จินุพันธุ์ F ต้นข้าว ภูเก็ต ภาค 4
41 Miss Worareuthai Kongwudthivech ด.ญ. วรฤทัย ก้องวุฒิเวช F เข็มฉัตร ระยอง ภาค 1
42 Miss Wachiraya Kongwudthivech ด.ญ. วชิรญาณ์ ก้องวุฒิเวช F ชวัญข้าว ระยอง ภาค 1
43 Mr. Vitoon Kongwudthivech นาย วิฑูร ก้องวุฒิเวช M ขวด ระยอง ภาค 1
44 Mrs. Walailuk Kongwudthivech นาง วไลลักษณ์ ก้องวุฒิเวช F ต่าย ระยอง ภาค 1
45 Master Chatdanai Ponkla ด.ช. ฉัตรดนัย ผลกล้า M อังเปา สงขลา ภาค 4
46 Master Jackapat Dechaphan ด.ช. จักรภัทร เดชะพันธ์ M ตั๋งตั๋ง สมุทรปราการ ภาค 1
47 Mr. Surached Prompon นาย สุรเชษฐ์ เพิ่มผล M เฟิร์ส สมุทรปราการ ภาค 1
48 Master Rujipas Labrungrueangkul ด.ช. รุจิภาส ลาภรุ่งเรืองกุล M เต้ สมุทรปราการ ภาค 1
49 Mr. Jaturon Winprawet นาย จาตุรนต์ วินประเวศ M โจ สมุทรปราการ ภาค 1
50 Master Poramet Chompoo ด.ช. ปรเมษฐ์ ชมภู M มอส สมุทรปราการ ภาค 1
51 Miss Suphaphan Phosri ด.ญ. สุภาพรรณ โพธิ์ศรี F ลูกจัน สมุทรปราการ ภาค 1
52 Miss Duangkamon Hitchana ด.ญ. ดวงกมล หีดชนา F สระแก้ว ภาค 1
53 Master Punnawit Thepkila ด.ช. ปุณวิชย์ เทพกิฬา M น่านน้ำ สุราษฎร์ธานี ภาค 4
54 Master Punnavee Thepkila ด.ช. ปุณณวีย์ เทพกิฬา M นาวา สุราษฎร์ธานี ภาค 4
55 Master Papangkorn Thepkila ด.ช. ปภังกร เทพกิฬา M นาวิณ สุราษฎร์ธานี ภาค 4
56 Mr. Phiramet Janpromma นาย ภีระเมศว์ จันทร์พรมมา M โป้ง อุตรดิตถ์ ภาค 5
57 Master Chonnabot Tonpakad ด.ช. ชนบท ตันประกาศ M ต้นกล้า เชียงใหม่ ภาค 5
58 Miss Chonradee Tonpakad ด.ญ. ชนรดี ตันประกาศ F รวงข้าว เชียงใหม่ ภาค 5
59 Mr Charat Sukkaew นาย จรัส สุขแก้ว M เจส เชียงใหม่ ภาค 5