รายชื่อกรรมการผู้ตัดสิน

No. English Name ชื่อภาษาไทย Gender ตำแหน่งงานล่าสุด จังหวัด ภาค
1 Mr. Alexandr Velechshuk Mr. Alexandr Velechshuk M Germany ภาค Foreigner
2 Mr. YAMBE YOSHIYUKI Mr. YAMBE YOSHIYUKI M Japan ภาค Foreigner
3 Mr. Martins Niklass Mr. Martins Niklass M Latvia ภาค Foreigner
4 Mr. Jitisak Nitiphisanon นาย จิติศักดิ์ นิติพิสานนท์ M เจ้าหน้าที่ทั่วไป กรุงเทพฯ ภาค 1
5 Mr Arithach Chaikomolroj นาย อริย์ธัช ไชยโกมลโรจน์ M สื่อมวลชน กรุงเทพฯ ภาค 1
6 Mr. Rutthai Puenya นาย รัฐไท ปวนยา M เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน กรุงเทพฯ ภาค 1
7 Mr. Kwanthep Pragranrat นาย ขวัญเทพ ปราการรัตน์ M กรรมการในสนาม กรุงเทพฯ ภาค 1
8 Mr. Korakot Sridaechawiwat นาย กรกช ศรีเดชะวิวัฒน์ M ผู้จัดการสนาม กรุงเทพฯ ภาค 1
9 Miss Chutiya Whansanor น.ส. ชุติญา หวานเสนาะ L สื่อมวลชน กรุงเทพฯ ภาค 1
10 Mr. Taratip Chatawat นาย ธราธิป ฉันทะวัฒน์ M ผู้จัดการการแข่งขัน กรุงเทพฯ ภาค 1
11 Miss Selina Woramon Wiesmann น.ส. เซลีน่า วรมน วิสมันน์ L สื่อมวลชน กรุงเทพฯ ภาค 1
12 Mr. Narainrit Noonam นาย นเรนทร์ฤทธิ์ หนูนาม M กรรมการเส้นชัย กรุงเทพฯ ภาค 1
13 Mr. Jirawat Paoin นาย จิราวัฒน์ เปาอินทร์ M กรรมการจับเวลา กรุงเทพฯ ภาค 1
14 Mr. Thummasak Vibulsunti นาย ธรรมศักดิ์ วิบูลสันติ M ผู้จัดการสนาม กรุงเทพฯ ภาค 1
15 Miss Atittaya Chanrongrit น.ส. อาทิตยา จันรงค์ฤทธิ์ L สื่อมวลชน กรุงเทพฯ ภาค 1
16 Mr Sueb Tarasiri นาย สืบ ธาราสิริ M กรรมการเทคนิค กรุงเทพฯ ภาค 1
17 Mr. Chaiwat Lertritbancha นาย ไชยวัฒน์ เลิศฤทธิ์บัญชา M ผู้คุมอุปกรณ์แข่งขัน จันทบุรี ภาค 1
18 Mr kijtipong boolong นาย กิจติพงษ์ บู้หลง m กรรมการปล่อยตัว ชุมพร ภาค 4
19 Mr. Watachot Anantamek นาย วัตโชติ อนันตเมฆ M ผู้คุมระบบจับเวลา ชุมพร ภาค 4
20 Miss Patchareeporn Ngowhuad น.ส. พัชรีภรณ์ โหงวฮวด L ผู้คุมอุปกรณ์แข่งขัน ชุมพร ภาค 4
21 Mr. Weerawat Rueangrat นาย วีระวัฒน์ เรืองรัตน์ M กรรมการปล่อยตัว ชุมพร ภาค 4
22 Miss. Piyarat Bangtong นางสาว ปิยะรัตน์ บางทอง L ผู้ควบคุมเส้นชัย ชุมพร ภาค 4
23 Miss Nantaporn Hirunrat นางสาว นันทพร หิรันรัตน์ L เจ้าหน้าที่ทั่วไป ชุมพร ภาค 4
24 Mr. Noppadol Boonsin นาย นพดล บุญสิน M เจ้าหน้าที่วิทยุ ชุมพร ภาค 4
25 Mr. Montree Sriboonhung นาย มนตรี ศรีบุญฮุง M กรรมการปล่อยตัว ชุมพร ภาค 4
26 Mr. Songkran Garnrew นาย สางกรานต์ การเร็ว M เจ้าหน้าที่วิทยุ ชุมพร ภาค 4
27 Mr. Sophon Charoenpol นาย โสภณ เจริญผล M เจ้าหน้าที่วิทยุ ชุมพร ภาค 4
28 Mr. ๋Jaroenkwon Chaemchoiy นาย เจริญขวัญ แช่มช้อย M เจ้าหน้าที่วิทยุ ชุมพร ภาค 4
29 Mr. Chaisak Tanphanit นาย ชัยศักดิ์ ตันพานิช M เจ้าหน้าที่วิทยุ ชุมพร ภาค 4
30 Mr. Songphon Chuchomklin นาย ทรงพล ชูชมกลิ่น M เจ้าหน้าที่วิทยุ ชุมพร ภาค 4
31 Mr. Thirayut Khongnoi นาย ธีรยุทธ คงน้อย M เจ้าหน้าที่วิทยุ ชุมพร ภาค 4
32 Mr. Anirut Watthanaprasit นาย อนิรุทธ์ วัฒนประสิทธิ์ M เจ้าหน้าที่วิทยุ ชุมพร ภาค 4
33 Mr. Sarot Sutrot นาย สาโรจน์ สุดรอด M เจ้าหน้าที่วิทยุ ชุมพร ภาค 4
34 Mr. Khwanchai Srichuang นาย ขวัญชัย ศรีช่วง M กรรมการปล่อยตัว ชุมพร ภาค 4
35 Miss Chacriya Ngowsree น.ส. ชาคริยา เงาศรี L กรรมการในสนาม ชุมพร ภาค 4
36 Mr. Jullasak Sinjanasoon นาย จุลศักดิ์ สินจนะสูตร M กรรมการเส้นชัย ชุมพร ภาค 4
37 Mr. Adul Sakpatitha นาย อดุลย์ ศักดิ์ปฏิฐา M เจ้าหน้าที่วิทยุ ชุมพร ภาค 4
38 Mr. Sanon Rueanghiran นาย สานนท์ เรืองหิรัญ M เจ้าหน้าที่วิทยุ ชุมพร ภาค 4
39 Mr. Maitree Sae-phu นาย ไมตรี แซ่ภู่ M กรรมการปล่อยตัว ชุมพร ภาค 4
40 Mr. Suphonchai Hongthet นาย สุพรชัย หงษ์เทศ M กรรมการในสนาม ชุมพร ภาค 4
41 Mr. Chutchai Tangjanya นาย ฉัตรชัย เที่ยงจรรยา M กรรมการในสนาม ชุมพร ภาค 4
42 Mr. Payungsak Phuthanaphiphat นาย พยุงศักดิ์ ภู่ธนพิพัฒน์ M กรรมการปล่อยตัว ชุมพร ภาค 4
43 Mr. Chakkaphong Bangrak นาย จักรพงศ์ บางรัก M กรรมการเส้นชัย ชุมพร ภาค 4
44 Mr. Kitsada Buathong นาย กฤษดา บัวทอง M ผู้จัดการสื่อ ตราด ภาค 1
45 Mr. Pharadorn Buathong นาย ภราดร บัวทอง M ผู้ควบคุมเส้นชัย ตราด ภาค 1
46 Mr. Ayutthaya Aneklit นาย อยุธยา เอนกฤทธิ์ M VIP Person นครปฐม ภาค 2
47 Mr. Wutthirat Kanphoommarl นาย วุฒิรัตน์ กรรพุมมาลย์ M ผู้คุมอุปกรณ์แข่งขัน นครราชสีมา ภาค 3
48 Mr. Gritsanasak Phakdeekaew นาย กฤษณศักดิ์ ภักดีแก้ว M กรรมการเส้นชัย นครราชสีมา ภาค 3
49 Miss Kochaporn Numridstan น.ส. กชรพ นุ่มฤทธิ์สถาน L กรรมการเทคนิค นครสวรรค์ ภาค 5
50 Mr. Kriangsak Sukthep นาย เกรียงศักดิ์ สุขเทพ M ผู้จัดการทีม นครสวรรค์ ภาค 5
51 Mr. Poowadol Varakulsiripunth นาย ภูวดล วรากูลศิริพันธุ์ M กรรมการในสนาม นนทบุรี ภาค 1
52 Miss Pornnapat Chayametisurat น.ส. พรณภัทร์ ชยาเมธิสุรัตน์ L กรรมการเส้นชัย นนทบุรี ภาค 1
53 Mr. Natdanai Ngeonbath นาย ณัฐดนัย เงินบาท M กรรมการในสนาม นนทบุรี ภาค 1
54 Sm.1 Sorawat Chayametisurat จ.ส.อ. สรวัชร์ ชยาเมธิสุรัตน์ M ผู้คุมอุปกรณ์แข่งขัน นนทบุรี ภาค 1
55 Mr. Anusorn Deeprayoon นาย อนุสรณ์ ดีประยูร M สื่อมวลชน นนทบุรี ภาค 1
56 Mrs. Sarinee Pirunrat นาง สาริณี พิรุณรัตน์ L ผู้คุมการปล่อยตัว ปทุมธานี ภาค 1
57 Mr. Pattara Phetrsrichai นาย ภัทร เพ็ชรศรีชัย M เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน ปัตตานี ภาค 4
58 Miss Kanwara Fueangfu น.ส. กัญญ์วรา เฟื่องฟู L ผู้คุมระบบจับเวลา ภูเก็ต ภาค 4
59 Miss. Ouraiwan Nuansri นางสาว อุไรวรรณ นวลศรี L เจ้าหน้าที่วิทยุ ระนอง ภาค 4
60 Mr. Teerachai Wisetsuwan นาย ธีรชัย วิเศษสุวรรณ์ M เจ้าหน้าที่ทั่วไป ระยอง ภาค 1
61 Miss Pawonrat Jadkon น.ส. ปวรรัตน์ จัดคน L เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน ระยอง ภาค 1
62 Mr. Nuttakan Jaino นาย ณัฐกานต์ ใจโน M ผู้จัดการสื่อ ลำปาง ภาค 5
63 Mr. Sajjaporn Sakorn นาย สัจจพร สาคร M กรรมการอุปกรณ์ ลำปาง ภาค 5
64 Mr. Chakriya Jaiya นาย ชาคริยา ใจยา M กรรมการในสนาม ลำปาง ภาค 5
65 Miss Julaluk Krueangdee นางสาว จุฬาลักษณ์ เครื่องดี L เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน ลำปาง ภาค 5
66 Mr. Sdteenun Yainkan นาย สุทธินันท์ ใยขันธ์ M กรรมการในสนาม ศรีสะเกษ ภาค 3
67 Mr. Watit Saisuk นาย วทิต สายสุข M กรรมการปล่อยตัว ศรีสะเกษ ภาค 3
68 Mr. Nithikorn Laowageesart นาย นิธิกร เล่าวจีศาสตร์ M กรรมการในสนาม สงขลา ภาค 4
69 Miss Jiraphorn Thammarong น.ส. จิราภรณ์ ธรรมรงค์ L กรรมการอุปกรณ์ สงขลา ภาค 4
70 Mr. Nantawat Phuwaphanwiphaporn นาย นันทวัฒน์ ภูวพันธ์วิภาพร M กรรมการเส้นชัย สมุทรปราการ ภาค 1
71 Mrs. Ladda Yunchompoo นาง ลัดดา ยันชมภู L กรรมการเส้นชัย สมุทรปราการ ภาค 1
72 Mr. Natthadit Tantidamgrongrit นาย ณัฐดิษฐ์ ตันดิดำรงค์ฤทธิ์ M เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน สมุทรปราการ ภาค 1
73 Mrs. Usa Dechaphan นาง อุษา เดชะพันธ์ L กรรมการอุปกรณ์ สมุทรปราการ ภาค 1
74 Mr. Phuwadol Samphaongoen นาย ภูวดล สำเภาเงิน M ผู้จัดการสนาม สมุทรสาคร ภาค 1
75 Mr. Tanist Jitsinchayakul นาย ธณิส จิตรศิลป์ฉายากุล M สื่อมวลชน สมุทรสาคร ภาค 1
76 Mr. Pornpipat Sankhari นาย พรพิพัฒน์ สันขะหรี M กรรมการอุปกรณ์ สุราษฎร์ธานี ภาค 4
77 Miss Sarinee Raknakuan นางสาว สารินี รักนาควร L เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน สุราษฎร์ธานี ภาค 4
78 Mr. Kripop Thapkila นาย ไกรภพ เทพกิฬา M ผู้คุมอุปกรณ์แข่งขัน สุราษฎร์ธานี ภาค 4
79 Mr. Thanachot Wanitchayapaisit นาย ธนโชติ วณิชยาไพสิฐ M กรรมการในสนาม อุดรธานี ภาค 3
80 Miss Chutima Dechakhamporn น.ส. ชุติมา เดชะคัมพร L กรรมการอุปกรณ์ เชียงราย ภาค 5
81 Mr. Navin Nijun นาย นาวิน นิจันทร์ M ผู้คุมระบบจับเวลา เชียงใหม่ ภาค 5
82 Mr Charat Sukkaew นาย จรัส สุขแก้ว M กรรมการปล่อยตัว เชียงใหม่ ภาค 5
83 Miss Nardmanee Palasu น.ส. นาถมณี พละสุ L เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน เลย ภาค 3