โครงการพัฒนาครูผู้สอนสกีระดับที่ 2 ครั้งที่ 8/2563 2020-01-14 - 2023-01-17
SSAT Ski Instructor Course Level 2 #8/2020
Furano, Japan #8
รายชื่อผู้ร่วมอบรม Participation Name List

Furano, Japan #8

Ski Alpine - Instructor Level 2

Name ชื่อ Province Status
Ms. Nuengruthai Chusaksakulwiboon น.ส. หนึ่งฤทัย ชูศักดิ์สกุลวิบูล กรุงเทพฯ (ภาค 1) ลงทะเบียนสำเร็จ
Miss Tatcha Ayana นางสาว ฑัชฌา อายานะ กรุงเทพฯ (ภาค 1) ลงทะเบียนสำเร็จ
(ภาค ) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
Mr. Danai Treeratwattana นาย ดนัย ตรีรัตน์วัฒนา กรุงเทพฯ (ภาค 1) ลงทะเบียนสำเร็จ
Mr. Teerawut Intaramongkol นาย ธีระวุฒิ อินทรมงคล เชียงใหม่ (ภาค 5) ลงทะเบียนสำเร็จ
Miss Titirat Tansathit นางสาว ธิติรัตน์ ตัณสถิตย์ เชียงใหม่ (ภาค 5) ลงทะเบียนสำเร็จ
Mr. Kitkajohn Yantapanit นาย กิตขจร ยันตร์พาณิชย์ เชียงใหม่ (ภาค 5) ลงทะเบียนสำเร็จ
Mr. Tanawat Jedjumlong นาย ธนวัฒน์ เจตน์จำลอง กรุงเทพฯ (ภาค 1) ลงทะเบียนสำเร็จ
Miss Nerissa Siriwan นางสาว นริษา ศิริวรรณ กรุงเทพฯ (ภาค 1) ลงทะเบียนสำเร็จ
Mr. Supachai Kiatsakunthong นาย สุภชัย เกียรติสกุลทอง นครปฐม (ภาค 2) ลงทะเบียนสำเร็จ
Mr. Jitisak Nitiphisanon นาย จิติศักดิ์ นิติพิสานนท์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) ลงทะเบียนสำเร็จ