กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 ศรีสะเกษ 2022-03-05 - 2022-03-25
Thailand National Game 47 Sisaket
ศรีสะเกษ
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
Name List of All Participant Athletes - Official

ต่างชาติภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 ภาค 4 ภาค 5
กรุงเทพฯ 8 คน
ตราด 1 คน
ระยอง 6 คน
รวมทั้งสิ้น 15 คน
บุรีรัมย์ 7 คน
ศรีสะเกษ 9 คน
อุบลราชธานี 7 คน
รวมทั้งสิ้น 23 คน
กระบี่ 6 คน
ชุมพร 11 คน
สงขลา 3 คน
สุราษฎร์ธานี 6 คน
รวมทั้งสิ้น 26 คน
เชียงใหม่ 7 คน
แม่ฮ่องสอน 1 คน
รวมทั้งสิ้น 8 คน
รวมผู้เข้าร่วมแข่งขัน 72 คน
No. Pic Name ชื่อ Province YOB Register Status
1 Miss Pakaporn Kussayopsuwan นางสาว ภคพร กัศยปสุวรรณ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 19 (2005) Ok
2 Miss Phonchanan Pongsak นางสาว พรชนัน พงษ์ศักดิ์ ระยอง (ภาค 1) 18 (2006) Ok
3 Miss A-ranya Aimthasan นางสาว อรัญญา อิ่มทะสาร ตราด (ภาค 1) 17 (2007) Ok
4 Miss Naritsa khaokhangphlu นางสาว ณริสสา ขาวข้างพลู บุรีรัมย์ (ภาค 3) 17 (2007) Ok
5 Miss Maturada kanram นางสาว มธุรดา ขานรัมย์ บุรีรัมย์ (ภาค 3) 17 (2007) Ok
6 Miss Hataikan Suksri นางสาว หทัยกาญจน์ สุขศรี ศรีสะเกษ (ภาค 3) 24 (2000) Ok
7 Miss Chonnikan Sisomphot ด.ญ. ชนนิกานต์ ศรีสมโภชน์ กระบี่ (ภาค 4) 15 (2009) Ok
8 Miss Parichat Bunmani นางสาว ปาริฉัตร บุญมณี สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 18 (2006) Ok
9 Miss Khwanphitcha Uonpirom ด.ญ. ขวัญพิชชา อุ่นภิรมย์ ชุมพร (ภาค 4) 14 (2010) Ok
10 Miss Chinwara Ninnaowarat ด.ญ. จิณห์วรา นิลเนาวรัตน์ ชุมพร (ภาค 4) 14 (2010) Ok
11 Miss Natthaatcha Chatthitimetee ด.ญ. ณัฐอัชฌา ฉัตรฐิติเมธี เชียงใหม่ (ภาค 5) 15 (2009) Ok
12 Miss Nawaporn Promwong นางสาว นวพร พรหมวงค์ เชียงใหม่ (ภาค 5) 21 (2003) Ok
13 Master Keerati Suparasiri ด.ช. กีรติ ศุภรสิริ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 15 (2009) Ok
14 Mr. Phonathip Sunthonsuk นาย พลอธิป สุนทรสุข กรุงเทพฯ (ภาค 1) 19 (2005) Ok
15 Master Sirapon Noijan ด.ช. ศิรภณ น้อยจันทร์ ระยอง (ภาค 1) 12 (2012) Ok
16 master Arkkarachai Mathaum ด.ช. อัครชัย มาท้วม ระยอง (ภาค 1) 16 (2008) Ok
17 Mr. Pattarakorn panusee นาย ภัทรกร ภานุษี บุรีรัมย์ (ภาค 3) 19 (2005) Ok
18 Mr. Teerachot Sattong ด.ช. ธีรโชติ สาททอง ศรีสะเกษ (ภาค 3) 16 (2008) Ok
19 Master Dachathon Tapnimit ด.ช. เดชาธร เทพนิมิตร ชุมพร (ภาค 4) 14 (2010) Ok
20 Mr. Warut Sonthanakan นาย วรุตม์ สนทนาการ ชุมพร (ภาค 4) 17 (2007) Ok
21 Mr. Phuriphat Chomkon นาย ภูริภัทร ชมก้อน สงขลา (ภาค 4) 19 (2005) Ok
22 Mr. Yudsakorn Anantapun นาย ยศกร อนันตพันธุ์ สงขลา (ภาค 4) 17 (2007) Ok
23 Mr. Wathanyu Phromphing นาย วทัญญู พรมพิงค์ ลำพูน (ภาค 5) 22 (2002) Ok
24 Mr. Saharat Kanyathip นาย สหรัฐ กัญญาทิพย์ ลำพูน (ภาค 5) 22 (2002) Ok
25 Miss Thanchanok Tempiam ด.ญ. ธัญชนก เต็มเปี่ยม ระยอง (ภาค 1) 14 (2010) Ok
26 Miss Thitarat sonrit นางสาว ฐิตารัตน์ ศรฤทธิ์ บุรีรัมย์ (ภาค 3) 19 (2005) Ok
27 Miss Supanida Chaiyasat นางสาว ศุภนิดา ไชยสัตย์ ศรีสะเกษ (ภาค 3) 23 (2001) Ok
28 Miss Phusuda Sopol นางสาว ภูสุดา โสพล กระบี่ (ภาค 4) 18 (2006) Ok
29 Miss Artitaya Thaenain น.ส. อาทิตยา แท่นอินทร์ ระยอง (ภาค 1) 19 (2005) Ok
30 Mr. Jukkrit sintunawarat นาย จักรกฤษณ์ สินธุนาวารัตน์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 0 Ok
31 Master Natthaputh Chombhucotra ด.ช. ณัฐพุฒิ ชมภูโคตร กรุงเทพฯ (ภาค 1) 15 (2009) Ok
32 Master Kamonwit Phongsak ด.ช. กมลวิช พงษ์ศักดิ์ ระยอง (ภาค 1) 15 (2009) Ok
33 Mr. Thanakorn Ngoeichai นาย ธนากร เงยไชย ศรีสะเกษ (ภาค 3) 18 (2006) Ok
34 Mr. Naravich Saisuk นาย นราวิชญ์ สายสุข ศรีสะเกษ (ภาค 3) 18 (2006) Ok
35 Mr. Thanakon PHIOKHAM นาย ธนกร ผิวขำ สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 18 (2006) Ok
36 Mr. Sarawut Koedsin นาย สราวุฒิ เกิดสิน ชุมพร (ภาค 4) 21 (2003) Ok
37 Mr. Anucha Romphanatham นาย อนุชา ร่มพนาธรรม เชียงใหม่ (ภาค 5) 22 (2002) Ok
38 Miss Suphilchaya Inrit นางสาว สุพิชญา อินฤทธิ์ กระบี่ (ภาค 4) 17 (2007) Ok
39 Miss Duangkamon Hitchana นางสาว ดวงกมล หีดชนา ชุมพร (ภาค 4) 21 (2003) Ok
40 Master Poramet Chompoo นาย ปรเมษฐ์ ชมภู กรุงเทพฯ (ภาค 1) 21 (2003) Ok
41 Mr. Supalak supho นาย สุภาลักษณ์ สุโพธิ์ บุรีรัมย์ (ภาค 3) 17 (2007) Ok
42 Miss Ketsaraporn Kamsuwan นางสาว เกษราภรณ์ คำสุวรรณ์ ศรีสะเกษ (ภาค 3) 24 (2000) Ok
43 Miss Siriwan Koedsin นางสาว ศิริวรรณ เกิดสิน ชุมพร (ภาค 4) 19 (2005) Ok
44 master Pamutip seanakan ด.ช. ภมุทิพย์ เสนาการ บุรีรัมย์ (ภาค 3) 15 (2009) Ok
45 Master Kitsakorn Kingsakul นาย กฤษกร กิ่งสกุล ศรีสะเกษ (ภาค 3) 16 (2008) Ok
46 Mr Jetsada Niamsuwan นาย เจษฎา เนียมสุวรรณ ชุมพร (ภาค 4) 19 (2005) Ok
47 Mr. Thiraphat Sata นาย ธีรภัทร สะตะ ชุมพร (ภาค 4) 18 (2006) Ok
48 Miss Chidapha Thawisuwan นางสาว จิดาภา ทวิสุวรรณ์ กระบี่ (ภาค 4) 19 (2005) Ok
49 Master Tananut Panitprapapong ด.ช. ธนณัฏฐ์ พนิตปภาพงศ์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 15 (2009) Ok
50 master Supaktit thuaysirikul ด.ช. ศุภกฤต ทวยศิริกุล บุรีรัมย์ (ภาค 3) 16 (2008) Ok
51 Mr. Wiranphat Rattanaphakdi นาย วิรัลพัชร รัตนภักดี สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 18 (2006) Ok
52 Mr. Phongphaya Chomkon นาย พงษ์พญา ชมก้อน สงขลา (ภาค 4) 17 (2007) Ok
53 Mr. Narongsak Tempium นาย ณรงค์ศักดิ์ เต็มเปี่ยม ระยอง (ภาค 1) 0 Ok
54 Miss Cholrujee Maneemai ด.ญ. ฌลรุจี มณีมัย กระบี่ (ภาค 4) 16 (2008) Ok
55 Miss Aim Suntanapanich นางสาว เอม สันธนะพานิช กรุงเทพฯ (ภาค 1) 17 (2007) Ok
56 Mr. Pakpoom Sudsanguan นาย ภาคภูมิ สุดสงวน ศรีสะเกษ (ภาค 3) 16 (2008) Ok
57 Master Phuri Thonglamoon ด.ช. ภูริ ทองละมุล ศรีสะเกษ (ภาค 3) 15 (2009) Ok
58 Mr. Kritsanasak Chaiburee นาย กฤษณศักดิ์ ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 17 (2007) Ok
59 Miss Suwaphat Kanchna ด.ญ. สุวภัธร์ กันชนะ สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 16 (2008) Ok
60 Miss Wimonsiri Lophit นางสาว วิมลศิริ โลพิส ชุมพร (ภาค 4) 19 (2005) Ok
61 Mr. Kirtchakhun Papatchaisopon นาย กฤชคุณ ปภัสชัยโสภณ เชียงใหม่ (ภาค 5) 19 (2005) Ok
62 Miss Pornpat Sopol ด.ญ. ภรภัทร โสพล กระบี่ (ภาค 4) 15 (2009) Ok
63 Mr. Thanatip Bunrit นาย ธนาธิป บุญฤทธิ์ สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 17 (2007) Ok
64 Miss Phichayaporn Thipkesorn นางสาว พิชญาพร ทิพย์เกษร เชียงใหม่ (ภาค 5) 17 (2007) Ok
65 Mr. Kittaphoj Palakai นาย กฤตพจน์ พละไกร อุบลราชธานี (ภาค 3) 17 (2007) Ok
66 Mr. Treerasak Wongsung นาย ธีรศักดิ์ วงศ์สูง อุบลราชธานี (ภาค 3) 18 (2006) Ok
67 Mr. Kitthamet Palakai นาย กฤตเมธ พละไกร อุบลราชธานี (ภาค 3) 17 (2007) Ok
68 Mr. Jakawan Charoensook นาย จักรวาล เจริญสุข อุบลราชธานี (ภาค 3) 17 (2007) Ok
69 Mr. Suriya Siriwal นาย สุริยา ศิริวาลย์ อุบลราชธานี (ภาค 3) 17 (2007) Ok
70 Mr. Thanawut Saengwong นาย ธนาวุฒิ แสงวงศ์ อุบลราชธานี (ภาค 3) 18 (2006) Ok
71 Miss Naratip Matkhaw นางสาว นราทิพย์ มาศขาว อุบลราชธานี (ภาค 3) 20 (2004) Ok
72 Mr. Ongkarak Chandiew นาย องครักษ์ จันเดียว แม่ฮ่องสอน (ภาค 5) 18 (2006) Ok
สรุปจำนวนนักกีฬาตามปีเกิด
Year 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012
Age 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 12
Total 2 คน 1 คน 3 คน 4 คน 1 คน 11 คน 11 คน 16 คน 7 คน 9 คน 4 คน 1 คน
Men คน คน 3 คน 2 คน คน 5 คน 8 คน 10 คน 5 คน 6 คน 1 คน 1 คน
Ladies 2 คน 1 คน คน 2 คน 1 คน 6 คน 3 คน 6 คน 2 คน 3 คน 3 คน คน


รายชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขัน
Official - Volunteer Name List