โครงการการอบรมผู้ฝึกสอน กีฬาโรลเลอร์สกี ระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน 2021-11-27 - 2021-11-29
Roller ski instructor Level 1 2021
โรงแรมพีลูดส์โฮเทล (PRELUDE HOTEL) ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 0819657657
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
Name List of All Participant Athletes - Official

ต่างชาติภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 ภาค 4 ภาค 5
กรุงเทพฯ 2 คน
ระยอง 3 คน
รวมทั้งสิ้น 5 คน
ราชบุรี 1 คน
รวมทั้งสิ้น 1 คน
ศรีสะเกษ 3 คน
อุบลราชธานี 2 คน
รวมทั้งสิ้น 5 คน
กระบี่ 1 คน
ชุมพร 3 คน
พัทลุง 1 คน
สุราษฎร์ธานี 3 คน
รวมทั้งสิ้น 8 คน
เชียงใหม่ 6 คน
รวมทั้งสิ้น 6 คน
รวมผู้เข้าร่วมแข่งขัน 25 คน
No. Pic Name ชื่อ Province YOB Register Status
1 Mr. Narawit Nunam นาย นราวิชญ์ หนูนาม กรุงเทพฯ (ภาค 1) 0 Ok
2 Master Poramet Chompoo นาย ปรเมษฐ์ ชมภู กรุงเทพฯ (ภาค 1) 21 (2003) Ok
3 Mr. Wirot Muangkaew นาย วิโรจน์ เมืองแก้ว กระบี่ (ภาค 4) 0 Ok
4 Mr. Wathanyu Phromphing นาย วทัญญู พรมพิงค์ ลำพูน (ภาค 5) 22 (2002) Ok
5 Mr. Saharat Kanyathip นาย สหรัฐ กัญญาทิพย์ ลำพูน (ภาค 5) 22 (2002) Ok
6 Mr. Sarawut Koedsin นาย สราวุฒิ เกิดสิน ชุมพร (ภาค 4) 21 (2003) Ok
7 Miss Duangkamon Hitchana นางสาว ดวงกมล หีดชนา ชุมพร (ภาค 4) 21 (2003) Ok
8 Mr. Ronayut Jirangnimitsakul นาย รณยุทธ จิรังนิมิตสกุล สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 0 Ok
9 Miss Natthaporn Srikullawong นางสาว ณัฐพร ศรีกุลวงศ์ อุบลราชธานี (ภาค 3) 22 (2002) Ok
10 Mr. Chokchai Rungwichawiwat นาย โชคชัย รุ่งวิชาวิวัฒน์ ระยอง (ภาค 1) 0 Ok
11 Mr. Surasak Seesuk นาย สุรศักดิ์ สีสุก ระยอง (ภาค 1) 20 (2004) Ok
12 Mr. Sansern Jirungnimitsakun นาย สรรเสริญ จิรังนิมิตสกุล สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 0 Ok
13 Mr. A-roon Taruan นาย อรุณ ต๊ะเรือน พัทลุง (ภาค 4) 0 Ok
14 Mr. Thirawiwat Chatthitimetee นาย ธีรวิวัชร์ ฉัตรฐิติเมธี เชียงใหม่ (ภาค 5) 0 Ok
15 Miss Nawaporn Promwong นางสาว นวพร พรหมวงค์ เชียงใหม่ (ภาค 5) 21 (2003) Ok
16 Mr. Kirtchakhun Papatchaisopon นาย กฤชคุณ ปภัสชัยโสภณ เชียงใหม่ (ภาค 5) 19 (2005) Ok
17 Miss Hataikan Suksri นางสาว หทัยกาญจน์ สุขศรี ศรีสะเกษ (ภาค 3) 24 (2000) Ok
18 Miss Ketsaraporn Kamsuwan นางสาว เกษราภรณ์ คำสุวรรณ์ ศรีสะเกษ (ภาค 3) 24 (2000) Ok
19 Mr. Piya Thipkeson นาย ปิยะ ทิพย์เกษร เชียงใหม่ (ภาค 5) 0 Ok
20 Mr. Boonlert Manomai นาย บุญเลิศ มะโนมัย ศรีสะเกษ (ภาค 3) 0 Ok
21 Mrs. Ketnipa Palakrai นาง เกษนิภา พละไกร อุบลราชธานี (ภาค 3) 0 Ok
22 Miss Parusara Songains นางสาว ปรุสรา ส่งอินทร์ สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 0 Ok
23 Miss Siriwan Koedsin นางสาว ศิริวรรณ เกิดสิน ชุมพร (ภาค 4) 19 (2005) Ok
24 Mr. Kamonchai Chaipanat นาย กมลชัย ชัยพนัส ราชบุรี (ภาค 2) 0 Ok
25 Mr. Satawat Suebsingkhan นาย ศตวรรษ สืบสิงห์คาร ระยอง (ภาค 1) 0 Ok
สรุปจำนวนนักกีฬาตามปีเกิด
Year 2000 2002 2003 2004 2005
Age 24 22 21 20 19
Total 2 คน 3 คน 4 คน 1 คน 2 คน
Men คน 2 คน 2 คน 1 คน 1 คน
Ladies 2 คน 1 คน 2 คน คน 1 คน


รายชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขัน
Official - Volunteer Name List