โครงการสานฝันเยาวชนสู่กีฬาสกีและสโนว์บอร์ด รุ่นที่ 1 2017-12-22 - 2017-12-31
SSAT Bootcamp Higashikawa #1
Higashikawa, Japan
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
Name List of All Participant Athletes - Official

ต่างชาติภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 ภาค 4 ภาค 5
กรุงเทพฯ 21 คน
ปทุมธานี 1 คน
รวมทั้งสิ้น 22 คน
สงขลา 3 คน
รวมทั้งสิ้น 3 คน
ลำปาง 1 คน
สุโขทัย 1 คน
รวมทั้งสิ้น 2 คน
รวมผู้เข้าร่วมแข่งขัน 27 คน
No. Pic Name ชื่อ Province YOB Register Status
1 Ms. Katesara Sittitanasut ด.ญ. เกสรา สิทธิธนาสุทธิ์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 15 (2009) Ok
2 Master Kita Tangsunawan เด็กชาย คีตา ตั้งสุณาวรรณ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 14 (2010) Ok
3 Master Keamen Kuljanyavivat Jones ด.ช. ฆีมินทร์ กุลจรรยาวิวัฒน์ โจนส์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 19 (2005) Ok
4 Master Napak Pattapong ด.ช. ณภัค ปัตตะพงศ์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 15 (2009) Ok
5 Master Dinsign Sila Vanfarowe ด.ช. ดินทรา ศิลา แวนฟาโร กรุงเทพฯ (ภาค 1) 19 (2005) Ok
6 Master Tada Tangsunawan เด็กชาย ธาดา ตั้งสุณาวรรณ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 16 (2008) Ok
7 Master Theethonthan Luang-On ด.ช. ธีธรณ์ธันย์ เหลืองอ่อน กรุงเทพฯ (ภาค 1) 15 (2009) Ok
8 Master Theetachthan Luang-On ด.ช. ธีธัชธันย์ เหลืองอ่อน กรุงเทพฯ (ภาค 1) 15 (2009) Ok
9 Ms. Panmile Jatupanyaporn Chatiketu ด.ญ. พันไมล์ จตุปัญญพร จาติเกตุ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 20 (2004) Ok
10 Master Piranas Vongsinsirikul ด.ช. พีรณัฐ วงศ์สินศิริกุล กรุงเทพฯ (ภาค 1) 18 (2006) Ok
11 Mr. Phakhin Lekuthai นาย ภคิน เล็กอุทัย สุโขทัย (ภาค 5) 21 (2003) Ok
12 Miss Sorrathon Pirunrat นางสาว สรธร พิรุณรัตน์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 22 (2002) Ok
13 Master Ashira Sittitanasut ด.ช. อชิระ สิทธิธนาสุทธิ์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 16 (2008) Ok
14 Ms. Alyssa Kerner ด.ญ. อลิสสา เคอร์เนอร์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 16 (2008) Ok
15 Master Chinkrit Tan-Anuchittikul ด.ช. ชินกฤต ตันอนุชิตติกุล กรุงเทพฯ (ภาค 1) 15 (2009) Ok
16 Ms. Natsha Tungwatcharin น.ส. ณัฐชา ตั้งวัชรินทร์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 24 (2000) Ok
17 Ms. Natchanun Suntiwattanapol ด.ญ. ณัฐชานันท์ สันติวัฒนพล กรุงเทพฯ (ภาค 1) 16 (2008) Ok
18 Master Darun Wongwang ด.ช. ดารัณ วงศ์วัง ลำปาง (ภาค 5) 16 (2008) Ok
19 Master Tinn Johnson ด.ช. ติณณ์ จอห์สสัน กรุงเทพฯ (ภาค 1) 15 (2009) Ok
20 Mr. Tinn Habanananda นาย ติณณ์ หัพนานนท์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 22 (2002) Ok
21 Ms. Fasai Chayametisurat ด.ญ. ฟ้าใส ชยาเมธิสุรัตน์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 14 (2010) Ok
22 Master Puree Piancharoen ด.ช. ภูรี เพียรเจริญ สงขลา (ภาค 4) 18 (2006) Ok
23 Mr. Puvit Piancharoen นาย ภูวิศ เพียรเจริญ สงขลา (ภาค 4) 20 (2004) Ok
24 Mr. Lubpawath Chayametisura ด.ช. ลัภวัชร์ ชยาเมธิสุรัตน์ สงขลา (ภาค 4) 18 (2006) Ok
25 Master Veera Chairungsinand ด.ช. วีร ไชยรังสินันท์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 14 (2010) Ok
26 Master Sasisil Lerdhiranvanich ด.ช. ศศิศิลป์ เลิศหิรัญวณิช กรุงเทพฯ (ภาค 1) 14 (2010) Ok
27 Ms. Sippakorn Chamjaiharn ด.ช. สิปปกร ฉ่ำใจหาญ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 13 (2011) Ok
สรุปจำนวนนักกีฬาตามปีเกิด
Year 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2008 2009 2010 2011
Age 24 22 21 20 19 18 16 15 14 13
Total 1 คน 2 คน 1 คน 2 คน 2 คน 3 คน 5 คน 6 คน 4 คน 1 คน
Men คน 1 คน 1 คน 1 คน 2 คน 3 คน 3 คน 5 คน 3 คน คน
Ladies 1 คน 1 คน คน 1 คน คน คน 2 คน 1 คน 1 คน 1 คน


รายชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขัน
Official - Volunteer Name List