โครงการพัฒนาครูผู้สอนสกีระดับที่ 2 ครั้งที่ 8/2563 2020-01-14 - 2023-01-17
SSAT Ski Instructor Course Level 2 #8/2020
Furano, Japan #8
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
Name List of All Participant Athletes - Official

ต่างชาติภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 ภาค 4 ภาค 5
1 คน
รวมทั้งสิ้น 1 คน
กรุงเทพฯ 9 คน
รวมทั้งสิ้น 9 คน
นครปฐม 1 คน
รวมทั้งสิ้น 1 คน
No. Name ชื่อ Province Register Status
1 Mr. Jitisak Nitiphisanon นาย จิติศักดิ์ นิติพิสานนท์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) Ok
2 Ms. Nuengruthai Chusaksakulwiboon น.ส. หนึ่งฤทัย ชูศักดิ์สกุลวิบูล กรุงเทพฯ (ภาค 1) Ok
3 Miss Tatcha Ayana นางสาว ฑัชฌา อายานะ กรุงเทพฯ (ภาค 1) Ok
4 (ภาค ) ยังไม่ได้ชำระเงิน 1 รายการ
5 Mr. Danai Treeratwattana นาย ดนัย ตรีรัตน์วัฒนา กรุงเทพฯ (ภาค 1) Ok
6 Mr. Teerawut Intaramongkol นาย ธีระวุฒิ อินทรมงคล เชียงใหม่ (ภาค 5) Ok
7 Miss Titirat Tansathit นางสาว ธิติรัตน์ ตัณสถิตย์ เชียงใหม่ (ภาค 5) Ok
8 Mr. Kitkajohn Yantapanit นาย กิตขจร ยันตร์พาณิชย์ เชียงใหม่ (ภาค 5) Ok
9 Mr. Tanawat Jedjumlong นาย ธนวัฒน์ เจตน์จำลอง กรุงเทพฯ (ภาค 1) Ok
10 Miss Nerissa Siriwan นางสาว นริษา ศิริวรรณ กรุงเทพฯ (ภาค 1) Ok
11 Mr. Supachai Kiatsakunthong นาย สุภชัย เกียรติสกุลทอง นครปฐม (ภาค 2) Ok


รายชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขัน
Official - Volunteer Name List