ข้อมูลชมรมประจำจังหวัด

ชื่อจังหวัดระยอง
ชื่อชมรมประจำจังหวัดชมรมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดจังหวัดระยอง
เบอร์โทร ชมรมประจำจังหวัด 0816329394, 094 282 3554
email ชมรมประจำจังหวัด
ที่อยู่ ชมรมประจำจังหวัด11/46 ม.7 ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ. ระยอง 21150

ชมรมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดจังหวัดระยอง มีรายชื่อกรรมการบริหารชมรมดังนี้

1. นางสาว ณัชยา พูลสวัสดิ์ (ประธานชมรม)
2. นายณรงค์ศักดิ์ เต็มเปี่ยม (รองประธานคนที่ 1)
3. นางสาว นิจฐารัตว์ ลิ้มประยูร (รองประธานคนที่ 2)
4. นายธีรชัย วิเศษสุวรรณ์ (เลขาธิการ)
5. นางสาว ศิริรักษ์ ธูปหอม (เหรัญญิก)
6. นายปฎิพันธ์ พงศักดิ์ (นายทะเบียน)
7. นาย ธนากร ธนโชคธีมา (กรรมการ)
8. นายโสภณ น้อยจันทร์ (กรรมการ)
9. นายบรรพต เกตุโคกกรวด (กรรมการ)
10. นายสราวุธ พรหมมาศ (กรรมการ)
11. นายนภดพล สุวรรณวัตร์(กรรมการ)


รับจดทะเบียนโดยสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2562
Profile QR Code
รายชื่อนักกีฬา Roller Ski ของชมรม