ยกเลิก โครงการพัฒนาครูผู้สอนสกีระดับที่ 1 ครั้งที่ 9/2563 2020-03-12 - 2023-03-20
Cancel SSAT Ski Instructor Course Level 1 #9/2020
Kiroro, Japan #9
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
Name List of All Participant Athletes - Official

ต่างชาติภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 ภาค 4 ภาค 5
กรุงเทพฯ 4 คน
จันทบุรี 1 คน
นนทบุรี 1 คน
รวมทั้งสิ้น 6 คน
No. Name ชื่อ Province Register Status
1 Mrs. Umarin Nakamura นาง อุมารินทร์ นาคามูระ อุตรดิตถ์ (ภาค 5) Ok
2 Miss Naramon Jamigranont นางสาว นรมน จามิกรานนท์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) Ok
3 Mr. Thanakorn Leelasathapornkun นาย ธนากร ลีลาสถาพรกูร กรุงเทพฯ (ภาค 1) Ok
4 Mr. Parinya Sarakoses นาย ปริญญา สาระโกเศศ จันทบุรี (ภาค 1) Ok
5 Miss Patriya Piyawiroj นางสาว ภัทริยา ปิยะวิโจรน์ นนทบุรี (ภาค 1) Ok
6 Pilot Officer Weerawat Amnajraungkri เรืออากาศตรี วีรวัฒน์ อำนาจเรืองไกร กรุงเทพฯ (ภาค 1) Ok


รายชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขัน
Official - Volunteer Name List