โครงการสานฝันเยาวชนสู่กีฬาสกีและสโนว์บอร์ด รุ่นที่ 3 2019-12-15 - 2019-12-21
SSAT Bootcamp Kiroro #3
Kiroro, Japan
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
Name List of All Participant Athletes - Official

ต่างชาติภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 ภาค 4 ภาค 5
กรุงเทพฯ 29 คน
รวมทั้งสิ้น 29 คน
No. Name ชื่อ Province Register Status
1 Master Kita Tangsunawan ด.ช. คีตา ตั้งสุณาวรรณ กรุงเทพฯ (ภาค 1) Ok
2 Master Warner Sun ด.ช. วรเนอ สรร กรุงเทพฯ (ภาค 1) Ok
3 Master Caden Sun ด.ช. เคเดน สรร กรุงเทพฯ (ภาค 1) Ok
4 Master JunSung Park ด.ช. จุนซอง พาร์ค กรุงเทพฯ (ภาค 1) ยังไม่ได้ชำระเงิน 1 รายการ
5 Mr. Bhum Angkasith ด.ช. ภูมิ อังคสิทธิ์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) Ok
6 Mr. Sint Angkasith ด.ช. สินธุ์ อังคสิทธิ์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) Ok
7 Ms. Thanyarat Vorachacreyanan ด.ญ. ธัญญรัศม์ วรชาครียนันท์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) Ok
8 Master Teetat Angkasith ด.ช. ธีทัต อังคสิทธิ์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) Ok
9 Ms. Chayapa Phongsangangan ด.ญ. ชญาภา พงษ์สง่างาน กรุงเทพฯ (ภาค 1) Ok
10 Master Pakorn Rattanasirivilai ด.ช. ภากร รัตนศิริวิไล กรุงเทพฯ (ภาค 1) Ok
11 Master Sirikasem Siributr ด.ช. ศิริเกษม ศิริบุตร กรุงเทพฯ (ภาค 1) Ok
12 Ms. Prim Yuvanasiri ด.ญ. พริม ยุวนะศิริ กรุงเทพฯ (ภาค 1) Ok
13 Master Pavit Phongsangangan ด.ช. ภาวิช พงษ์สง่างาน กรุงเทพฯ (ภาค 1) Ok
14 Master Soranop Boonsong ด.ช. สรนภ บุญสอง กรุงเทพฯ (ภาค 1) Ok
15 Master Lee Limsettoe ด.ช. ลี ลิ่มเศรษโฐ กรุงเทพฯ (ภาค 1) Ok
16 Ms. Milin Kumjim ด.ญ. มิลิน คำจิ่ม กรุงเทพฯ (ภาค 1) Ok
17 Ms. Nantnapat Thanatharakij ด.ญ. นันท์นภัส ธนธรกิจ กรุงเทพฯ (ภาค 1) Ok
18 Master Thanan Bonjongdee Pavaravadhana ด.ช. ธนนันท์ บรรจงดี บวรวัฒนะ กรุงเทพฯ (ภาค 1) Ok
19 Master Tada Tangsunawan ด.ช. ธาดา ตั้งสุณาวรรณ กรุงเทพฯ (ภาค 1) Ok
20 Ms. Nirada Chanphram ด.ญ. ณฤฬดา จันทร์พราหมณ์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) Ok
21 Master Arus Nakanakorn ด.ช. อรุษ นาคะนคร กรุงเทพฯ (ภาค 1) Ok
22 Master Krittanan Thanatharakij ด.ช. กฤตนัน ธนธรกิจ กรุงเทพฯ (ภาค 1) Ok
23 Ms. Rarin Yingyongrattanakul ด.ญ. รรินทร์ ยิ่งยงรัตนกุล กรุงเทพฯ (ภาค 1) Ok
24 Master Tanapon Plaingam ด.ช. ธนพล พลายงาม กรุงเทพฯ (ภาค 1) Ok
25 Master Theetat Tantisattamo ด.ช. ธีทัต ตันติสัตตโม กรุงเทพฯ (ภาค 1) Ok
26 Master Pawin Rattanasirivilai ด.ช. ภวิล รัตนศิริวิไล กรุงเทพฯ (ภาค 1) Ok
27 Master Tanin Harnkrivilai ด.ช. ธนิน หาญไกรวิไลย์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) Ok
28 Master Thalitchonlathorn Oun-anulom ด.ช. ธฤตชลธร อุ่นอนุโลม กรุงเทพฯ (ภาค 1) Ok
29 Master Arnob Ghosh ด.ช. อานบ โคชส์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) Ok


รายชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขัน
Official - Volunteer Name List