รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

Race ID: 197
Snowboard - SB Giant Slalom 0 Meter

ชาย Open ปีเกิด Year of Birth: 1940 - 2015

การแข่งขันกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดชิงแชมป์ประเทศไทย สนาม 4


2020-02-26 - 2020-02-27
BIB Start Name Province Start Time Remark
117 1 นาย วุฒินันท์ ปฐมภควันต์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:03:12.010
118 2 นาย ขจิตศักดิ์ ชลิตอาภรณ์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:01:43.520
119 3 นาย สฤษฏ์ฤกษ์ ดีอำมาตย์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:01:59.130
120 4 นาย ชยนันท์ ช่วยศรีนวล นราธิวาส (ภาค 4) 00:02:13.860
121 5 นาย ศุภกิจ เหมือนมี นนทบุรี (ภาค 1) 00:02:22.690
122 6 นาย นรพัทธ์ แสงสิงแก้ว กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:02:20.640
123 7 นาย วรสิทธิ์ ปิยะยศ กรุงเทพฯ (ภาค 1)
124 8 นาย วุฒิชัย ทรงธนาวุฒิ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:01:42.330
126 10 นาย จักรกฤษณ์ ปิตา กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:02:55.070
127 11 นาย พลัฏฐ์ ภูวรัฐวราธรณ์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:02:18.560
129 12 นาย กิตติชาติ ลิ้มสุขวัฒน์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:01:44.270
130 13 นาย สายพันธุ์ แก้วจันทึก กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:01:26.700
131 14 นาย คริสเตียน ชมิด ภูเก็ต (ภาค 4) 00:01:36.390
132 15 นาย รุ่งอรุณ ชัยปิตินานนท์ สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 00:02:42.010
133 16 นาย พงศกร มิลินทจินดา กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:02:04.740
134 17 นาย พงษ์กวี วสุหิรัญ ราชบุรี (ภาค 2) 00:02:26.001
136 19 นาย ลัทธพล แก้วชิน ชลบุรี (ภาค 1) 00:01:27.690
137 20 นาย วิภูษิต ตั้งรักษาสัตย์ จันทบุรี (ภาค 1) 00:01:45.040
138 21 นาย สมิทธ์ บุญชวน กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:01:31.640
139 22 นาย ชิตชัย รัตนพงศ์สิริ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:02:05.530
140 23 นาย สายัณห์ ทินะ แม่ฮ่องสอน (ภาค 5) 00:01:45.070
141 24 นาย มนตรี อโหสี มหาสารคาม (ภาค 3) 00:02:58.400
142 25 นาย รังสรรค์ ทิพย์โสติกุล กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:02:12.770
143 26 นาย กรภพ เสนะวงศ์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:02:11.270
144 27 นาย อนนท์ ชยสดมภ์ กรุงเทพฯ (ภาค 1)
145 28 นาย เพียรเลิศ มูลวิริยกิจ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:02:56.560
146 29 นาย ยุทธพงศ์ ล้อมวัฒนวงศ์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:01:52.120
147 30 นาย ชยุต ดุลยนิติกุล กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:01:49.120