ข้อมูลชมรมประจำจังหวัด

ชื่อจังหวัดเชียงใหม่
ชื่อชมรมประจำจังหวัดชมรมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดจังหวัดเชียงใหม่
เบอร์โทร ชมรมประจำจังหวัด 087-786-9987
email ชมรมประจำจังหวัด
ที่อยู่ ชมรมประจำจังหวัด192-192 ม. 2 ต. ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

รายชื่อกรรมการชมรมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดจังหวัดเชียงใหม่

1. นาย นาวิน นิจันทร์ (ประธานชมรม)
2. นาย ภาสกร พวงสายใจ (รองประธานคนที่ 1)
3. นายภีระเมศว์ จันทร์พรมมา (รองประธานคนที่ 2)
4. นายจรัส สุขแก้ว (เลขาธิการ)
5. นาง ณัฏฐ์ภัคร์ พวงสายใจ (เหรัญญิก)
6. นาย พชรวีย์ นิจันทร์ (นายทะเบียน)
7. นาย เอกภพ ตันประกาศ (กรรมการ)
8. นาง ประภาพรรณ แดงตา (กรรมการ)
9. นาง ดาวเรือง ตันประกาศ (กรรมการ)

รับจดทะเบียนโดยสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562
Profile QR Code
รายชื่อนักกีฬา Roller Ski ของชมรม