ชื่องานภาษาไทย โครงการพัฒนาครูผู้สอนสโนว์บอร์ดระดับที่ 1 ครั้งที่ 10/2563 2020-03-08 - 2023-03-11
ชื่องานภาษาอังกฤษSSAT Snowboard Instructor Course Level 1 #10/2020
สถานที่จัดงานRusutsu ,Japan #10
Participation Name List รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด -
รายละเอียดงานแข่ง Event Detail
-
รายการฝึกอบรม
Status Location Events Category ผู้อบรม ผลการอบรม
2 Rusutsu ,Japan #10 Snowboard - Instructor Level 1
Above 15 Year 10 -