อบรมผู้ตัดสิน level 1 2018-09-27 - 2018-09-30
Roller Ski Referee Certificate Level 1
การกีฬาแห่งประเทศไทย ห้องประชุม 222
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
Name List of All Participant Athletes - Official

ต่างชาติภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 ภาค 4 ภาค 5
กรุงเทพฯ 4 คน
ฉะเฉิงเทรา 1 คน
ตราด 1 คน
นนทบุรี 1 คน
ปทุมธานี 1 คน
สมุทรปราการ 1 คน
รวมทั้งสิ้น 9 คน
ขอนแก่น 1 คน
ศรีสะเกษ 1 คน
อุดรธานี 1 คน
เลย 1 คน
รวมทั้งสิ้น 4 คน
ชุมพร 11 คน
ภูเก็ต 1 คน
สงขลา 1 คน
สุราษฎร์ธานี 2 คน
รวมทั้งสิ้น 15 คน
ลำปาง 1 คน
เชียงใหม่ 1 คน
รวมทั้งสิ้น 2 คน
รวมผู้เข้าร่วมแข่งขัน 30 คน
No. Pic Name ชื่อ Province YOB Register Status
1 Mr. Korakot Sridaechawiwat นาย กรกช ศรีเดชะวิวัฒน์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 0 Ok
2 Miss Patchareeporn Ngowhuad น.ส. พัชรีภรณ์ โหงวฮวด ชุมพร (ภาค 4) 0 Ok
3 Mr. Watachot Anantamek นาย วัตโชติ อนันตเมฆ ชุมพร (ภาค 4) 0 Ok
4 Mr. Sajjaporn Sakorn นาย สัจจพร สาคร ลำปาง (ภาค 5) 0 Ok
5 Mr. Kripop Thapkila นาย ไกรภพ เทพกิฬา สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 0 Ok
6 Mr. Chutchai Tangjanya นาย ฉัตรชัย เที่ยงจรรยา ชุมพร (ภาค 4) 0 Ok
7 Mr. Chakkaphong Bangrak นาย จักรพงศ์ บางรัก ชุมพร (ภาค 4) 0 Ok
8 Mr. Khwanchai Srichuang นาย ขวัญชัย ศรีช่วง ชุมพร (ภาค 4) 0 Ok
9 Mr. Jullasak Sinjanasoon นาย จุลศักดิ์ สินจนะสูตร ชุมพร (ภาค 4) 0 Ok
10 Mr. Montree Sriboonhung นาย มนตรี ศรีบุญฮุง ชุมพร (ภาค 4) 0 Ok
11 Miss Nardmanee Palasu น.ส. นาถมณี พละสุ เลย (ภาค 3) 0 Ok
12 Miss Chacriya Ngowsree น.ส. ชาคริยา เงาศรี ชุมพร (ภาค 4) 0 Ok
13 Miss Kanwara Fueangfu น.ส. กัญญ์วรา เฟื่องฟู ภูเก็ต (ภาค 4) 0 Ok
14 Mr. Navin Nijun นาย นาวิน นิจันทร์ เชียงใหม่ (ภาค 5) 0 Ok
15 Mr. Narainrit Noonam นาย นเรนทร์ฤทธิ์ หนูนาม กรุงเทพฯ (ภาค 1) 0 Ok
16 Mr. Thanachot Wanitchayapaisit นาย ธนโชติ วณิชยาไพสิฐ อุดรธานี (ภาค 3) 0 Ok
17 Mr. Nantawat Phuwaphanwiphaporn นาย นันทวัฒน์ ภูวพันธ์วิภาพร สมุทรปราการ (ภาค 1) 0 Ok
18 Mrs. Ladda Yunchompoo นาง ลัดดา ยันชมภู สมุทรปราการ (ภาค 1) 0 Ok
19 Mr. Taratip Chantawat นาย ธราธิป ฉันทะวัฒน์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 0 Ok
20 Mr. Sdteenun Yainkan นาย สุทธินันท์ ใยขันธ์ ศรีสะเกษ (ภาค 3) 0 Ok
21 Mrs. Sarinee Pirunrat นาง สาริณี พิรุณรัตน์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 0 Ok
22 Mr. Pornpipat Sankhari นาย พรพิพัฒน์ สันขะหรี สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 0 Ok
23 Mr. Poowadol Varakulsiripunth นาย ภูวดล วรากูลศิริพันธุ์ นนทบุรี (ภาค 1) 0 Ok
24 Miss Jiraphorn Thammarong น.ส. จิราภรณ์ ธรรมรงค์ สงขลา (ภาค 4) 0 Ok
25 Mr. Pharadorn Buathong นาย ภราดร บัวทอง ตราด (ภาค 1) 0 Ok
26 Mr. Suphonchai Hongthet นาย สุพรชัย หงษ์เทศ ชุมพร (ภาค 4) 0 Ok
27 Mr. Payungsak Phuthanaphiphat นาย พยุงศักดิ์ ภู่ธนพิพัฒน์ ชุมพร (ภาค 4) 0 Ok
28 Mr. Maitree Sae-phu นาย ไมตรี แซ่ภู่ ชุมพร (ภาค 4) 0 Ok
29 Miss. Piyarat Bangtong นางสาว ปิยะรัตน์ บางทอง ชุมพร (ภาค 4) 0 Ok
30 Mr. Weerawat Rueangrat นาย วีระวัฒน์ เรืองรัตน์ ชุมพร (ภาค 4) 0 Ok
สรุปจำนวนนักกีฬาตามปีเกิด
Year
Age
Total
Men
Ladies


รายชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขัน
Official - Volunteer Name List