กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 36 จังหวัดตราด 2020-03-26 - 2020-03-28
Youth Thailand National Game 36 Trat
ตราด
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
Name List of All Participant Athletes - Official

ต่างชาติภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 ภาค 4 ภาค 5
กรุงเทพฯ 12 คน
จันทบุรี 1 คน
ระยอง 1 คน
สมุทรปราการ 2 คน
รวมทั้งสิ้น 16 คน
บุรีรัมย์ 9 คน
ศรีสะเกษ 4 คน
รวมทั้งสิ้น 13 คน
กระบี่ 4 คน
ชุมพร 15 คน
สงขลา 2 คน
รวมทั้งสิ้น 21 คน
เชียงใหม่ 1 คน
รวมทั้งสิ้น 1 คน
No. Name ชื่อ Province Register Status
1 master Gunpol Pruksakorn ด.ช. กันต์พล พฤกษากร กรุงเทพฯ (ภาค 1) ยังไม่ได้ชำระเงิน 1 รายการ
2 Keerati Suparasiri ด.ช. กีรติ ศุภรสิริ กรุงเทพฯ (ภาค 1) ยังไม่ได้ชำระเงิน 1 รายการ
3 Master Natthaputh Chombhucotra ด.ช. ณัฐพุฒิ ชมภูโคตร กรุงเทพฯ (ภาค 1) ยังไม่ได้ชำระเงิน 1 รายการ
4 Tananat Panitprapapong ด.ช. ธนณัฏฐ์ พนิตปภาพงศ์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) ยังไม่ได้ชำระเงิน 1 รายการ
5 Master Poramet Chompoo นาย ปรเมษฐ์ ชมภู กรุงเทพฯ (ภาค 1) ยังไม่ได้ชำระเงิน 1 รายการ
6 Master Phonathip Sunthonsuk ด.ช. พลอธิป สุนทรสุข กรุงเทพฯ (ภาค 1) ยังไม่ได้ชำระเงิน 3 รายการ
7 Miss Pimpida Leelaprayul ด.ญ. พิมพิดา ลีละประยูร กรุงเทพฯ (ภาค 1) ยังไม่ได้ชำระเงิน 3 รายการ
8 master Pawat Anantavate ด.ช. ภวัต อนันตเวทย์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) ยังไม่ได้ชำระเงิน 1 รายการ
9 Miss Sorrathon Pirunrat นางสาว สรธร พิรุณรัตน์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) ยังไม่ได้ชำระเงิน 1 รายการ
10 master Sutthichan Sattabutra ด.ช. สุทธิฉันท์ ศัตบุตร กรุงเทพฯ (ภาค 1) ยังไม่ได้ชำระเงิน 1 รายการ
11 Mr. Panudech Phothong นาย ภานุเดช โพธิ์ทอง กรุงเทพฯ (ภาค 1) ยังไม่ได้ชำระเงิน 2 รายการ
12 Miss Pimsirilak Saytien น.ส. พิมศิริลักษณ์ สายถิ่น เชียงใหม่ (ภาค 5) ยังไม่ได้ชำระเงิน 1 รายการ
13 master Wongsathon Amphonphong ด.ช. วงศธร อำพรพงษ์ กระบี่ (ภาค 4) ยังไม่ได้ชำระเงิน 2 รายการ
14 Miss Chidapha Thawisuwan ด.ญ. จิดาภา ทวิสุวรรณ์ กระบี่ (ภาค 4) ยังไม่ได้ชำระเงิน 2 รายการ
15 Miss Suphilchaya Inrit ด.ญ. สุพิชญา อินฤทธิ์ กระบี่ (ภาค 4) ยังไม่ได้ชำระเงิน 2 รายการ
16 Miss janjira Amprom ด.ญ. จันทร์จิรา อ่ำพรม กระบี่ (ภาค 4) ยังไม่ได้ชำระเงิน 2 รายการ
17 Master Jetsada Niamsuwan ด.ช. เจษฎา เนียมสุวรรณ ชุมพร (ภาค 4) ยังไม่ได้ชำระเงิน 2 รายการ
18 Master Dachathon Tapnimit ด.ช. เดชาธร เทพนิมิตร ชุมพร (ภาค 4) ยังไม่ได้ชำระเงิน 2 รายการ
19 Miss Khwanphitcha Pracha ด.ญ. ขวัญพิชชา ประชา ชุมพร (ภาค 4) ยังไม่ได้ชำระเงิน 2 รายการ
20 Miss Chinwara Ninnaowarat ด.ญ. จิณห์วรา นิลเนาวรัตน์ ชุมพร (ภาค 4) ยังไม่ได้ชำระเงิน 2 รายการ
21 Mr. Natthawut Hiranrat นาย ณัฐวุฒิ หิรันรัตน์ ชุมพร (ภาค 4) ยังไม่ได้ชำระเงิน 1 รายการ
22 Miss Duangkamon Hitchana น.ส. ดวงกมล หีดชนา ชุมพร (ภาค 4) ยังไม่ได้ชำระเงิน 1 รายการ
23 Master Thanutham Chongthong ด.ช. ทนุธรรม จงทอง ชุมพร (ภาค 4) ยังไม่ได้ชำระเงิน 1 รายการ
24 Master Thiraphat Sata ด.ช. ธีรภัทร สะตะ ชุมพร (ภาค 4) ยังไม่ได้ชำระเงิน 1 รายการ
25 Miss Prapawee Ladlod ด.ญ. ปภาวี ลัดลอด ชุมพร (ภาค 4) ยังไม่ได้ชำระเงิน 2 รายการ
26 master Rattanaphon Bamrungrat ด.ช. รัตนพล บำรุงรัตน์ ชุมพร (ภาค 4) ยังไม่ได้ชำระเงิน 1 รายการ
27 master Warut Sonthanakan ด.ช. วรุตม์ สนทนาการ ชุมพร (ภาค 4) ยังไม่ได้ชำระเงิน 1 รายการ
28 Master Wiraphon Sroison ด.ช. วีระพล สร้อยสน ชุมพร (ภาค 4) ยังไม่ได้ชำระเงิน 2 รายการ
29 Miss Siriwan Koedsin ด.ญ. ศิริวรรณ เกิดสิน ชุมพร (ภาค 4) ยังไม่ได้ชำระเงิน 2 รายการ
30 Mr. Sarawut Koedsin นาย สราวุฒิ เกิดสิน ชุมพร (ภาค 4) ยังไม่ได้ชำระเงิน 1 รายการ
31 Miss Artitaya Thaenain ด.ญ. อาทิตยา แท่นอินทร์ ชุมพร (ภาค 4) ยังไม่ได้ชำระเงิน 2 รายการ
32 master Chatwong sawatram ด.ช. ชัชช์วงศ์ สวัสดิ์รัมย์ บุรีรัมย์ (ภาค 3) ยังไม่ได้ชำระเงิน 2 รายการ
33 Miss Thitarat sonrit ด.ญ. ฐิตารัตน์ ศรฤทธิ์ บุรีรัมย์ (ภาค 3) ยังไม่ได้ชำระเงิน 1 รายการ
34 Miss Naritsa khaokhangphlu ด.ญ. ณริสสา ขาวข้างพลู บุรีรัมย์ (ภาค 3) ยังไม่ได้ชำระเงิน 2 รายการ
35 master Pamutip seanakan ด.ช. ภมุทิพย์ เสนาการ บุรีรัมย์ (ภาค 3) ยังไม่ได้ชำระเงิน 3 รายการ
36 master Pattarakorn panusee ด.ช. ภัทรกร ภานุษี บุรีรัมย์ (ภาค 3) ยังไม่ได้ชำระเงิน 2 รายการ
37 Miss Maturada kanram ด.ญ. มธุรดา ขานรัมย์ บุรีรัมย์ (ภาค 3) ยังไม่ได้ชำระเงิน 2 รายการ
38 master Supaktit thuaysirikul ด.ช. ศุภกฤต ทวยศิริกุล บุรีรัมย์ (ภาค 3) ยังไม่ได้ชำระเงิน 3 รายการ
39 master Supalak supho ด.ช. สุภาลักษณ์ สุโพธิ์ บุรีรัมย์ (ภาค 3) ยังไม่ได้ชำระเงิน 2 รายการ
40 Miss Apatsara jankaew ด.ญ. อาภัสรา จันทร์เเก้ว บุรีรัมย์ (ภาค 3) ยังไม่ได้ชำระเงิน 1 รายการ
41 master Arkkarachai Mathaum ด.ช. อัครชัย มาท้วม ระยอง (ภาค 1) ยังไม่ได้ชำระเงิน 2 รายการ
42 Miss Hataikan Suksri นางสาว หทัยกาญจน์ สุขศรี ศรีสะเกษ (ภาค 3) ยังไม่ได้ชำระเงิน 3 รายการ
43 master Phuri Thonglamoon ด.ช. ภูริ ทองละมุล ศรีสะเกษ (ภาค 3) ยังไม่ได้ชำระเงิน 2 รายการ
44 master Thanwa Sukata ด.ช. ธันวา สุขะตะ ศรีสะเกษ (ภาค 3) ยังไม่ได้ชำระเงิน 1 รายการ
45 master Thanakon Ngoeichai ด.ช. ธนากร เงยไชย ศรีสะเกษ (ภาค 3) ยังไม่ได้ชำระเงิน 2 รายการ
46 master Yannaphat A-nantapan ด.ช. ญาณพัฒน์ อนันตพันธุ์ สงขลา (ภาค 4) ยังไม่ได้ชำระเงิน 3 รายการ
47 master Yudsakorn Anantapun ด.ช. ยศกร อนันตพันธุ์ สงขลา (ภาค 4) ยังไม่ได้ชำระเงิน 3 รายการ
48 master phukij suebwongrung ด.ช. ภูกิจ สืบวงษ์รุ่ง สมุทรปราการ (ภาค 1) ยังไม่ได้ชำระเงิน 2 รายการ
49 Master jipanu kaewseekao ด.ช. จิตรภาณุ แก้วสีขาว สมุทรปราการ (ภาค 1) ยังไม่ได้ชำระเงิน 2 รายการ
50 Miss Pakaporn Kussayopsuwan น.ส. ภคพร กัศยปสุวรรณ กรุงเทพฯ (ภาค 1) ยังไม่ได้ชำระเงิน 3 รายการ
51 Miss Kantima Maneewannakul ด.ญ. กานติมา มณีวรรณกุล จันทบุรี (ภาค 1) ยังไม่ได้ชำระเงิน 3 รายการ


รายชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขัน
Official - Volunteer Name List
No. Name ชื่อ Province ตำแหน่ง
1 Mr. Narainrit Noonam นาย นเรนทร์ฤทธิ์ หนูนาม กรุงเทพฯ (ภาค 1) Team Official
2 Mrs. Sukanda Chombhucotra นาง สุกานดา ชมภูโคตร กรุงเทพฯ (ภาค 1) Team Official
3 Mr. Weerapong Ninnaowarat นาย วีระพงษ์ นิลเนาวรัตน์ ชุมพร (ภาค 4) Team Official
4 Mr. Singhon Klinnoy นาย สิงหล กลิ่นน้อย ชุมพร (ภาค 4) Team Official
5 Miss Panomwan Panyameesrikun นางสาว พนมวัลย์ ปัญญามีศรีกุล บุรีรัมย์ (ภาค 3) Team Official
6 Miss Supanit Panprakhon นางสาว ศุภนิจ ปานประโคน บุรีรัมย์ (ภาค 3) Team Official
7 Mr. Teerachai Wisetsuwan นาย ธีรชัย วิเศษสุวรรณ์ ระยอง (ภาค 1) Team Official
8 Mr. Watit Saisuk นาย วทิต สายสุข ศรีสะเกษ (ภาค 3) Team Official
9 Mr. Nantawat Namwat นาย นันทวัฒน์ นามเวช ศรีสะเกษ (ภาค 3) Team Official
10 Mr. Nathakit suebwongrung นาย ณธกฤต สืบวงษ์รุ่ง สมุทรปราการ (ภาค 1) Team Official
11 Miss Busara Leesudklin น.ส. บุศรา ลี้สุดกลิ่น กรุงเทพฯ (ภาค 1) Team Official
12 Miss Nednapa Maiseethong น.ส. เนตรนภา ไหมสีทอง กระบี่ (ภาค 4) Team Official
13 Mr. Somchai Anantapun นาย สมชาย อนันตพันธุ์ สงขลา (ภาค 4) Team Official