ยกเลิก โครงการพัฒนาครูผู้สอนสโนว์บอร์ดระดับที่ 1 ครั้งที่ 11/2563 2020-03-12 - 2023-03-20
Cancel SSAT Snowboard Instructor Course Level 1 #11/2020
Kiroro, Japan #11 +81-135-34-7118
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
Name List of All Participant Athletes - Official

ต่างชาติภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 ภาค 4 ภาค 5
กรุงเทพฯ 2 คน
รวมทั้งสิ้น 2 คน
นครศรีธรรมราช 1 คน
รวมทั้งสิ้น 1 คน
No. Name ชื่อ Province Register Status
1 Mr. Nawin Amonwongwanit นาย นวิน อมรวงศ์วณิช กรุงเทพฯ (ภาค 1) Ok
2 Miss Supiya Ngamhui น.ส. สุปิยา งามฮุย นครศรีธรรมราช (ภาค 4) Ok
3 Mr. Kawin Kaentrakool นาย กวิน แก่นตระกูล กรุงเทพฯ (ภาค 1) Ok


รายชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขัน
Official - Volunteer Name List