ยกเลิก โครงการพัฒนาครูผู้สอนสโนว์บอร์ดระดับที่ 1 ครั้งที่ 10/2563 2020-03-08 - 2023-03-11
Cancel SSAT Snowboard Instructor Course Level 1 #10/2020
Rusutsu ,Japan #10
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
Name List of All Participant Athletes - Official

ต่างชาติภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 ภาค 4 ภาค 5
กรุงเทพฯ 6 คน
ชลบุรี 2 คน
สมุทรปราการ 3 คน
รวมทั้งสิ้น 11 คน
No. Name ชื่อ Province Register Status
1 Mr. Nirut Chunngam นาย นิรุตต์ ชุนงาม กรุงเทพฯ (ภาค 1) Ok
2 Miss Phatarin Sriprajittichai นางสาว ภัทริน ศรีประจิตติชัย สมุทรปราการ (ภาค 1) Ok
3 Mr. Atichote Butrkrawee นาย อธิโชติ บุตรกระวี กรุงเทพฯ (ภาค 1) Ok
4 Mr. Tanabodee Sriprajittichai นาย ธนบดี ศรีประจิตติชัย สมุทรปราการ (ภาค 1) Ok
5 Mr. Piyapan Ruechurot นาย ปิยะภัณฑ์ ฤชุโรจน์ ตาก (ภาค 5) Ok
6 Mr. Yuttapong Lomvattanavong นาย ยุทธพงศ์ ล้อมวัฒนวงศ์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) Ok
7 Mr. Chaolert Leelaswatanakoon นาย เชาว์เลิศ ลีลาศวัฒนกุล สมุทรปราการ (ภาค 1) Ok
8 Mr. Patthorn Somjit นาย ภัทธร สมจิตร์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) Ok
9 Mr. Lattapon Keawchin นาย ลัทธพล แก้วชิน ชลบุรี (ภาค 1) Ok
10 Mr. Wirun Saepow นาย วิรุณ แซ่โป่ว กรุงเทพฯ (ภาค 1) Ok
11 Mr. Sahacha Nilkumhang นาย สหชา นิลกำแหง ชลบุรี (ภาค 1) Ok


รายชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขัน
Official - Volunteer Name List