โครงการสานฝันเยาวชนสู่กีฬาสกีและสโนว์บอร์ด รุ่นที่ 4 2020-03-15 - 2020-03-21
SSAT Bootcamp Kiroro #4
Kiroro, Japan
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
Name List of All Participant Athletes - Official

ต่างชาติภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 ภาค 4 ภาค 5
กรุงเทพฯ 5 คน
รวมทั้งสิ้น 5 คน
No. Name ชื่อ Province Register Status
1 Ms. Nalina Pattamapitoon ด.ญ. นลินา ปัทมพิฑูร กรุงเทพฯ (ภาค 1) Ok
2 Master Patthanadech Sae Jong ด.ช. พัฒนเดช แซ่จง กรุงเทพฯ (ภาค 1) Ok
3 Ms. Chiraya Thansrisakul ด.ญ. ชิรญา ตันศรีสกุล กรุงเทพฯ (ภาค 1) Ok
4 Ms. Kamolphan Phattarasomboon ด.ญ. กมลพรรณ ภัทรสมบูรณ์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) Ok
5 Master Setthapong Yordsathien ด.ช. เศรษฐพงศ์ ยอดเสถียร กรุงเทพฯ (ภาค 1) Ok


รายชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขัน
Official - Volunteer Name List