การแข่งขันกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดชิงแชมป์ประเทศไทย สนาม 4 2020-02-26 - 2020-02-27
Thailand Snowsports Open #4
Appi Kogen รีสอร์ท จังหวัด Iwate ประเทศญี่ปุ่น สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม จากจังหวัด กรุงเทพฯ
No. ชื่อ รุ่น รายการแข่งขัน
1 นาย ชิตชัย รัตนพงศ์สิริ รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย Snowboard - SB Giant Slalom
2 นาย ปิโยรส สาระโกเศศ รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป ชาย Ski Alpine - Ski Giant Slalom
3 นาย กิตติภัต สุทธิสัมพัทน์ รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป ชาย Ski Alpine - Ski Giant Slalom
4 นางสาว ภัทรพร อัฉริยะศิลป์ รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง Snowboard - SB Giant Slalom
5 นาย พลัฏฐ์ ภูวรัฐวราธรณ์ รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย Snowboard - SB Giant Slalom
6 นาย วิทวัส เฟื่องสาคร รุ่นไม่จำกัดอายุ ผสม Snowboard - Overall Ranking
7 น.ส. หนึ่งฤทัย ชูศักดิ์สกุลวิบูล รุ่นไม่จำกัดอายุ ผสม Ski Alpine - Overall Ranking
8 นาย อนนท์ ชยสดมภ์ รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย Snowboard - SB Giant Slalom
9 นาย พงศกร มิลินทจินดา รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย Snowboard - SB Giant Slalom
10 นาย กรภพ เสนะวงศ์ รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย Snowboard - SB Giant Slalom
11 นาย บดินทร์ เสนะวงศ์ รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป ชาย Snowboard - SB Giant Slalom
12 นาย รัตน์ธรรม เรืองสุรเกียรติ รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป ชาย Ski Alpine - Ski Giant Slalom
13 นางสาว ไพลิน อัศวลิขิตสม รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป หญิง Ski Alpine - Ski Giant Slalom
14 นาย ภฤศดา โกมุทบุตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย Ski Alpine - Ski Giant Slalom
15 นาย นิรุตต์ ชุนงาม รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป ชาย Snowboard - SB Giant Slalom
16 นาย ขจิตศักดิ์ ชลิตอาภรณ์ รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย Snowboard - SB Giant Slalom
17 นาย นรพัทธ์ แสงสิงแก้ว รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย Snowboard - SB Giant Slalom
18 นาง ประรีณา ชุนงาม รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป หญิง Snowboard - SB Giant Slalom
19 นางสาว ปิติพร อารยสกุลพงศ์ รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง Ski Alpine - Ski Giant Slalom
20 นาย บวร รุ่งเรืองเนาวรัตน์ รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป ชาย Ski Alpine - Ski Giant Slalom
21 นางสาว บุญญา สัมฤทธิวณิชชา รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป หญิง Snowboard - SB Giant Slalom
Ski Alpine - Ski Giant Slalom
22 นาย ประสิทธิ์ ฤกษ์อำนวยโชค รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย Ski Alpine - Ski Giant Slalom
23 นาย ธัชชัย ศรีประทุม รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย Ski Alpine - Ski Giant Slalom
24 นาย อนุตร แย้มสรวล รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป ชาย Snowboard - SB Giant Slalom
25 นาย สายพันธุ์ แก้วจันทึก รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย Snowboard - SB Giant Slalom
Ski Alpine - Ski Giant Slalom
26 นาย ชวิช แซ่กิม รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป ชาย Ski Alpine - Ski Giant Slalom
27 นาย หรินารถ ศิริวรรณ รุ่นไม่จำกัดอายุ ผสม Ski Alpine - Overall Ranking
28 ด.ช. รวิกร ปัดภัย นรมิตร รุ่นอายุ 7-16 ปี ชาย Snowboard - SB Giant Slalom
29 ด.ช. ธีธารณ์ธรรม เหลืองอ่อน รุ่นอายุ 7-16 ปี ชาย Ski Alpine - Ski Giant Slalom
30 ด.ช. ธีธัชธันย์ เหลืองอ่อน รุ่นอายุ 7-16 ปี ชาย Ski Alpine - Ski Giant Slalom
31 ด.ช. ธีธรณ์ธันย์ เหลืองอ่อน รุ่นอายุ 7-16 ปี ชาย Ski Alpine - Ski Giant Slalom
32 น.ส. เซลีน่า วรมน วิสมันน์ รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง Ski Alpine - Ski Giant Slalom
33 นางสาว เสาวภา เอี้ยวฉาย รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง Snowboard - SB Giant Slalom
34 นาย เพียรเลิศ มูลวิริยกิจ รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย Snowboard - SB Giant Slalom
35 นาย ธราธิป ฉันทะวัฒน์ รุ่นไม่จำกัดอายุ ผสม Snowboard - Overall Ranking
36 นาย กิตติชาติ ลิ้มสุขวัฒน์ รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย Snowboard - SB Giant Slalom
37 นาย วุฒิชัย ทรงธนาวุฒิ รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย Snowboard - SB Giant Slalom
38 นาย สมิทธ์ บุญชวน รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย Snowboard - SB Giant Slalom
39 นาย วรสิทธิ์ ปิยะยศ รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย Snowboard - SB Giant Slalom
40 นาย รังสรรค์ ทิพย์โสติกุล รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย Snowboard - SB Giant Slalom
41 นาย สฤษฏ์ฤกษ์ ดีอำมาตย์ รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย Snowboard - SB Giant Slalom
42 นาย วุฒินันท์ ปฐมภควันต์ รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย Snowboard - SB Giant Slalom
43 นาย จักรกฤษณ์ ปิตา รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย Snowboard - SB Giant Slalom
44 ด.ญ. วศา อุนยโกวิท รุ่นอายุ 7-16 ปี หญิง Ski Alpine - Ski Giant Slalom
45 นางสาว วรนันท์ กัมมารพัฒน์ รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง Snowboard - SB Giant Slalom
46 นาย ชยุต ดุลยนิติกุล รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย Snowboard - SB Giant Slalom
47 นาย ยุทธพงศ์ ล้อมวัฒนวงศ์ รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย Snowboard - SB Giant Slalom
48 นางสาว นุชาภา ตรีวิจิตรศิลป์ รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง Snowboard - SB Giant Slalom


รายชื่อผู้ควบคุมทีม
No. ชื่อ รุ่น รายการแข่งขัน
1 นาย กิตติภัต สุทธิสัมพัทน์ รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป ชาย Ski Alpine - Ski Giant Slalom
2 ด.ช. ธีธรณ์ธันย์ เหลืองอ่อน รุ่นอายุ 7-16 ปี ชาย Ski Alpine - Ski Giant Slalom
3 ด.ญ. วศา อุนยโกวิท รุ่นอายุ 7-16 ปี หญิง Ski Alpine - Ski Giant Slalom
4 นางสาว ไพลิน อัศวลิขิตสม รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป หญิง Ski Alpine - Ski Giant Slalom
5 นาง ประรีณา ชุนงาม รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป หญิง Snowboard - SB Giant Slalom
สรุป เหรียญเงิน ของจังหวัด กรุงเทพฯ
No. ชื่อ รุ่น รายการแข่งขัน
1 ด.ช. ธีธัชธันย์ เหลืองอ่อน รุ่นอายุ 7-16 ปี ชาย Ski Alpine - Ski Giant Slalom
2 นาย สายพันธุ์ แก้วจันทึก รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย Snowboard - SB Giant Slalom
3 ด.ช. รวิกร ปัดภัย นรมิตร รุ่นอายุ 7-16 ปี ชาย Snowboard - SB Giant Slalom
4 นาย บดินทร์ เสนะวงศ์ รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป ชาย Snowboard - SB Giant Slalom
5 นาย สายพันธุ์ แก้วจันทึก รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย Ski Alpine - Ski Giant Slalom
สรุป เหรียญทองแดง ของจังหวัด กรุงเทพฯ
No. ชื่อ รุ่น รายการแข่งขัน
1 ด.ช. ธีธารณ์ธรรม เหลืองอ่อน รุ่นอายุ 7-16 ปี ชาย Ski Alpine - Ski Giant Slalom
2 นาย ภฤศดา โกมุทบุตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย Ski Alpine - Ski Giant Slalom
3 นาย รัตน์ธรรม เรืองสุรเกียรติ รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป ชาย Ski Alpine - Ski Giant Slalom
4 นางสาว ภัทรพร อัฉริยะศิลป์ รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง Snowboard - SB Giant Slalom
5 นาย สมิทธ์ บุญชวน รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย Snowboard - SB Giant Slalom