ยกเลิก โครงการสานฝันเยาวชนสู่กีฬาสกีและสโนว์บอร์ด รุ่นที่ 4 2020-03-15 - 2020-03-21
Cancel SSAT Bootcamp Kiroro #4
Kiroro, Japan
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม จากจังหวัด กรุงเทพฯ
No. ชื่อ รุ่น รายการแข่งขัน
1 เด็กชาย เศรษฐพงศ์ ยอดเสถียร ค่ายสานฝัน ผสม Ski Alpine - Bootcamp
2 เด็กหญิง กมลพรรณ ภัทรสมบูรณ์ ค่ายสานฝัน ผสม Ski Alpine - Bootcamp
3 เด็กหญิง ณริฐา ต้นติพจป์ ค่ายสานฝัน ผสม Ski Alpine - Bootcamp
4 เด็กชาย กฤตนัน ธนธรกิจ ค่ายสานฝัน ผสม Ski Alpine - Bootcamp
5 เด็กชาย ณพุทร ต้นติพจป์ ค่ายสานฝัน ผสม Ski Alpine - Bootcamp
6 เด็กหญิง นันท์นภัส ธนธรกิจ ค่ายสานฝัน ผสม Ski Alpine - Bootcamp
7 เด็กหญิง ชิรญา ตันศรีสกุล ค่ายสานฝัน ผสม Ski Alpine - Bootcamp
8 เด็กชาย พัฒนเดช แซ่จง ค่ายสานฝัน ผสม Ski Alpine - Bootcamp
9 เด็กหญิง นลินา ปัทมพิฑูร ค่ายสานฝัน ผสม Ski Alpine - Bootcamp
10 เด็กชาย อรุษ นาคะนคร ค่ายสานฝัน ผสม Ski Alpine - Bootcamp


รายชื่อผู้ควบคุมทีม