โครงการสานฝันเยาวชนสู่กีฬาสกีและสโนว์บอร์ด รุ่นที่ 1 2017-12-22 - 2017-12-31
SSAT Bootcamp Higashikawa #1
Higashikawa, Japan
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม จากจังหวัด กรุงเทพฯ
No. ชื่อ รุ่น รายการแข่งขัน
1 ด.ช. ดินทรา ศิลา แวนฟาโร ค่ายสานฝัน ผสม Ski Alpine - Bootcamp
2 ด.ช. ชินกฤต ตันอนุชิตติกุล ค่ายสานฝัน ผสม Snowboard - Bootcamp
3 ด.ช. วีร ไชยรังสินันท์ ค่ายสานฝัน ผสม Snowboard - Bootcamp
4 ด.ช. สิปปกร ฉ่ำใจหาญ ค่ายสานฝัน ผสม Snowboard - Bootcamp
5 ด.ช. ธีธัชธันย์ เหลืองอ่อน ค่ายสานฝัน ผสม Ski Alpine - Bootcamp
6 ด.ช. ธีธรณ์ธันย์ เหลืองอ่อน ค่ายสานฝัน ผสม Ski Alpine - Bootcamp
7 ด.ญ. พันไมล์ จตุปัญญพร จาติเกตุ ค่ายสานฝัน ผสม Ski Alpine - Bootcamp
8 นาย ติณณ์ หัพนานนท์ ค่ายสานฝัน ผสม Snowboard - Bootcamp
9 น.ส. ณัฐชา ตั้งวัชรินทร์ ค่ายสานฝัน ผสม Snowboard - Bootcamp
10 ด.ญ. ฟ้าใส ชยาเมธิสุรัตน์ ค่ายสานฝัน ผสม Snowboard - Bootcamp
11 ด.ช. ศศิศิลป์ เลิศหิรัญวณิช ค่ายสานฝัน ผสม Snowboard - Bootcamp
12 ด.ช. ณภัค ปัตตะพงศ์ ค่ายสานฝัน ผสม Ski Alpine - Bootcamp
13 ด.ญ. เกสรา สิทธิธนาสุทธิ์ ค่ายสานฝัน ผสม Ski Alpine - Bootcamp
14 ด.ญ. ณัฐชานันท์ สันติวัฒนพล ค่ายสานฝัน ผสม Snowboard - Bootcamp
15 ด.ช. อชิระ สิทธิธนาสุทธิ์ ค่ายสานฝัน ผสม Ski Alpine - Bootcamp
16 ด.ช. ฆีมินทร์ กุลจรรยาวิวัฒน์ โจนส์ ค่ายสานฝัน ผสม Ski Alpine - Bootcamp
17 เด็กชาย คีตา ตั้งสุณาวรรณ ค่ายสานฝัน ผสม Ski Alpine - Bootcamp
18 ด.ญ. อลิสสา เคอร์เนอร์ ค่ายสานฝัน ผสม Ski Alpine - Bootcamp
19 ด.ช. ติณณ์ จอห์สสัน ค่ายสานฝัน ผสม Snowboard - Bootcamp
20 เด็กชาย ธาดา ตั้งสุณาวรรณ ค่ายสานฝัน ผสม Ski Alpine - Bootcamp
21 ด.ช. พีรณัฐ วงศ์สินศิริกุล ค่ายสานฝัน ผสม Ski Alpine - Bootcamp


รายชื่อผู้ควบคุมทีม